close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach  określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.). Organem paszportowym dla obywateli polskich przebywających za granicą jest konsul.

  Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe. (Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych).

  Paszport wydany:
  - osobie, która nie ukończyła 13 lat – jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
  - osobie powyżej 13. roku życia – jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
   

   


  Paszport tymczasowy  wydaje się:

   

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzanego w RP (o ile interesant wyrazi takie życzenie i złoży wniosek),
  2. osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.
  Paszport  tymczasowy osobom przybywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, wydaje w RP wojewoda, a za granicą konsul – właściwi dla miejsca czasowego pobytu tej osoby.


  -----

   


  Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.
   

   

   

   

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego przez konsula składa:

   

  1. Wypełniony przed udaniem się do konsulatu wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego. Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce papieru (do pobrania tutaj, instrukcja wypełniania wniosku tutaj)

    

  2. Kolorową fotografię – instrukcja dotycząca zdjęcie tutaj

    

  3. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub do zwolnienia z opłaty, np. legitymację szkolną, studencką.
  4. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia  - w  przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL,
  5. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
   6. Dotychczasowy paszport i/lub dowód osobisty.  


   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia: odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

   

   


  Osoby małoletnie
   

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców,  legitymując się ważnymi paszportami i/lub dowodami osobistymi  (własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz). Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. 

  Obecność osoby małoletniej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego po ukończeniu przez nią 5. roku życia.

  Nie pobiera się odcisków palców od dzieci do 12. roku życia.
   

   

   

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   


  Utrata dokumentów paszportowych,  zniszczenie


  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby. (Organ ten po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego – wprowadza odpowiednie informacje do ewidencji paszportowej).
  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

  UWAGA!  informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje poniesienie kosztów  opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu.

   


  Dokument paszportowy traci ważność:

   

  1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
  2. z  dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,
  3.  z dniem śmierci jego posiadacza,
  4. po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące

   

   

  1. Należy pamiętać, że:
   - Nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego.
   -  Nie ma możliwości wydania dokumentu paszportowego bez fotografii.
   - We wspomnianej powyżej ustawie określono dane, jakie zamieszcza się w dokumentach paszportowych. Nie ma zatem możliwości zamieszczenia w nich dodatkowych danych,  np. tytułów naukowych, pseudonimów artystycznych itp.


   -Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia prawa jego posiadacza (obywatela polskiego) do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium RP, jednakże należy mieć na uwadze, iż uregulowanie to nie dotyczy w jakimkolwiek zakresie prawa wjazdu i pobytu posiadacza tego dokumentu na terytorium innego państwa. Zatem należy zapoznać się z wymogami, które podróżny musi spełnić przy przekraczaniu granicy podczas opuszczania kraju pobytu oraz ew. przejazdu przez inne kraje.


   Funkcjonariusz Straży Granicznej, w przypadku zgłoszenia się przy wjeździe na terytorium RP do kontroli granicznej osoby, która przedstawi nieważny dokument paszportowy:  1)   dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej po potwierdzeniu tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby;  2)   zatrzymuje dokument paszportowy osoby;   3)   wydaje zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie dokumentu paszportowego.

    

   Sprawdzenie statusu sprawy paszportowej: tutaj

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: