close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Przepisy ogólne

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, 1669, z 2019 r. poz. 1095), Karta Polaka może zostać przyznana osobie nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, lub posiadającej status bezpaństwowca, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego oraz:

  1/ wykaże swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

  2/ w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

  3/ wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej,

  albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

   

  4/ złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani                 z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Polskę z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana również osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609, 1669.) pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

   

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wnioskodawca o przyznanie Karty Polaka, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zobowiązany jest złożyć deklarację, że nie posiada obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  Karta Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Wnioskodawca o wydanie Karty Polaka lub przedłużenie ważności Karty Polaka nie ponosi żadnych opłat z tym związanych, w tym opłat konsularnych.

   

   

  Rejestracja na rozmowę z konsulem

   

  Rejestracja na spotkanie z konsulem w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.e-konsulat.gov.pl lub telefonicznie +352 26 00 32 lub mailowo lulukkon@msz.gov.pl

   

   

   

   

   

  Przyznawanie Karty Polaka

   

  W trakcie spotkania z konsulem należy przedłożyć czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka oraz oryginały i kopie poniższych dokumentów:

  1/ dokument tożsamości ze zdjęciem;

  2/ paszport zagraniczny (jeżeli posiada);

  3/ dokumenty potwierdzające polską narodowość osób określonych w art. 2.1 pkt. 3 ustawy o Karcie Polaka, na których wnioskodawca powołuje się we wniosku o przyznanie KP lub zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej  potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy o Kartę Polaka w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

  4/ ew. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy i osoby, na której polską narodowość wnioskodawca się powoduje;

  5/  ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły albo studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, albo świadectwo ukończenia szkoły za granica z wykładowym językiem polskim (jeżeli posiada).

   

  Znajomość języka polskiego osób, które nie mogą przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt. 5, ocenia konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczy m.in. tradycji                     i zwyczajów polskich.

   

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

   

   

  Przyznawanie Karty Polaka dla osób małoletnich

   

  Osobom małoletnim Karta Polaka może zostać przyznana na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają Kartę Polaka lub jeden z rodziców posiada Kartę Polaka za zgodą drugiego z rodziców, chyba że drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Niezbędne dokumenty:

  1/ czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka; 

  2/ oryginał i kopia Karty Polaka rodzica/rodziców;

  3/ świadectwo urodzenia małoletniego wraz z kopią;

  4/ dokumenty tożsamości rodziców wraz z kopiami;

  5/ paszport małoletniego wraz z kopią (jeżeli posiada).

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka małoletniego powinien zostać podpisany przez rodziców małoletniego w obecności konsula.

   

  Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna 10 lat, nie dłużej jednak niż rok po osiągnięciu przez małoletniego pełnoletności. Jeżeli nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności Karty Polaka posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty jest przedłużana na okres 10 lat. Oznacza to, że po ukończeniu 18 roku życia, posiadacz Karty Polaka powinien złożyć wniosek                o przedłużenie ważności Karty Polaka w ciągu kolejnych 9 miesięcy.

   

   

  Duplikaty Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, na wniosek posiadacza, wydawany jest duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę.

   

   

  Wydawanie Karty Polaka po zmianie danych osobowych posiadacza

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych osobowych posiadacza, na jego wniosek, wydawana jest nowa Karta Polaka. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego oraz dokument tożsamości uwzględniający zmianę danych.

   

   

  Odwołania i zażalenia

   

  Od decyzji konsula stronie służy odwołanie do Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

  Na postanowienie konsula stronie służy zażalenie do Ministra Spraw Zagranicznych. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

   

  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

   

  Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

  -   zwolnienia z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej;

  - zwolnienia z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

  -  zwolnienia z opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na pobyt stały;

  - świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce;

   

  Posiadacz Karty Polaka, który złoży w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, może jednocześnie ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego dla siebie i osiedlającej się z nim rodziny na okres do 9 miesięcy wg poniższego schematu:

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  % minimalnego wynagrodzenia

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  30%

  Dziecko

  25%

  15%

   

  - pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;

  - pomocy konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów              i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;

  -  zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę  oraz podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;

  - odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia                    w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym              i ustawą o systemie oświaty;

  - korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;

  -  ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

  -  bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce (wg wykazu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego):

   

  Dokumenty do pobrania

   

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1972 1669, z 2019 r. poz. 1095);
  2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1095);
  3. Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. z 2016 r., poz. 890);
  4. Wzór wniosku o przyznanie i przedłużenie ważności Karty Polaka;
  5. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka dla osoby pełnoletniej;
  6. Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Polaka dla osoby niepełnoletniej.

    

  Objaśnienia w sprawie sposobu wypełniania wniosku o przyznanie Karty Polaka


  Rubryki powinny być wypełnione czytelnie, pismem drukowanym, literami alfabetu łacińskiego, w każdej kratce jedna litera.

   

  Cel składania wniosku:

  □ przyznanie Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty o przyznanie Karty Polaka

   

  □ przedłużenie ważności Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku z osiągnięciem pełnoletności

  - gdy składa się dok. w związku z upływem terminu ważności karty

   

  □ wydanie duplikatu Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku z utratą karty

   

  □ zmiana danych posiadacza Karty Polaka

  - gdy składa się dokumenty w związku ze zmianą nazwiska

  - gdy składa się dok. w związku ze zmianą pisowni imienia lub nazwiska

   


  Część A: Dane osoby ubiegającej się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane małoletniego):
  Pkt 1 -  nazwisko zgodnie z zapisem stosowanym w paszporcie.

  Pkt 2 - imię zgodnie z zapisem stosowanym w paszporcie.

  Pkt 3 -  nazwisko w języku polskim (w przypadku wniosku o zapisanie w języku polskim nazwiska na Karcie Polaka).

  Pkt 4 -  imię w języku polskim (w przypadku wniosku o zapisanie w języku polskim imienia na Karcie Polaka).


  Pkt 5 -  datę urodzenia należy wpisać w kolejności dzień-miesiąc-rok.

  Pkt 6 -  płeć - należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.

  Pkt 7 -  należy wpisywać nazwę konkretnej miejscowości.
  Pkt 8 -  należy wpisywać aktualnie posiadane obywatelstwo.

  Pkt 9 -  należy wpisać narodowość.

   

  Część B: Adres zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane małoletniego) zgodnie z adresem w paszporcie:
  Pkt 10 - jednostka podziału administracyjnego - rodzaj - należy wpisywać słowo „OBWÓD".

  Pkt 11 - kod pocztowy
  Pkt 12 - jednostka podziału administracyjnego - nazwa obwodu w którym wnioskodawca stale zamieszkuje np. „MIŃSKI".
  Pkt 13 – należy wpisać nazwę miejscowości.

  Pkt 14 – należy wpisać nazwę ulicy. Jeżeli miejscowość nie posiada (nazwanych) ulic, ta rubryka pozostanie pusta.

  Pkt 15 – numer domu i lokalu.

  Pkt 16 – państwo.

   

  Część C: Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka  (w przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wpisać dane dotyczące dokumentu dziecka).

  Zgodnie z posiadanym dokumentem.


  Część D: Dane przodków osoby ubiegającej się o przyznanie Karty Polaka.

  Część D nie dotyczy wniosku osób ubiegających się o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać dane rodziców małoletniego.
  Pkt 21 /27 -  nazwisko, imiona - należy zapisać literami alfabetu łacińskiego dane zawarte w dokumencie, który Wnioskodawca załącza jako dowód pochodzenia.
  Pkt 22/28 - pokrewieństwo - należy postawić znak X we właściwym kwadracie.
  Pkt 23/29 - obywatelstwo tak jak wynika z załączonych do wniosku dokumentów.

  Pkt 24/30 – narodowość – w przypadku występowania z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego należy wpisać numer Karty Polaka rodzica.

   

  Uwaga

  W przypadku gdy Wnioskodawca powołuje się na polskie pochodzenie matki lub ojca lub babci lub dziadka wystarczy wypełnić tylko dane w pozycji ”Pierwsza Osoba”

   

  Część E: - zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej (dotyczy wyłącznie zaświadczeń upoważnionych organizacji na specjalnym druku - zgodnie z art. 13, ust. 3, pkt. 7 ustawy o Karcie Polaka).

  Część E nie dotyczy wniosku osób ubiegających się o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego, przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.


  Część F: - poświadczenie znajomości języka polskiego (dotyczy poświadczenia znajomości języka polskiego wydanego na podstawie przepisów ustawy o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwa ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim)

  Część F nie dotyczy wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka, wydanie duplikatu oraz zmianę danych.

  Należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie.

   

  Część H: - fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (opis w przypisie na dole wniosku).

   

  W przypadku małoletnich powyżej 16. roku życia – należy zaznaczyć kwadrat gdy małoletni powyżej 16. roku życia wyraża zgodę na przyznanie Karty Polaka.

  Pkt 36 – podpis wnioskodawcy. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego powyżej 13. roku życia – podpis dziecka

   

  Podpis nie może wykraczać poza ramkę ani jej dotykać.

   

  Część I: - podpisy rodziców lub przedstawicieli ustawowych małoletniego należy składać w obecności konsula.


  Pkt 39 - liczba załączników/kartek - wypełnia konsul.

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka:

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1272/1

   

  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka:

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1095/1

   

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawniających do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie się wnioskodawcy o Kartę Polaka w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (obecnie obowiązujące, proces nowelizacji wykazu organizacji obejmuje wszystkie kraje na świecie, stąd ustawodawca przewidział sześciomiesięczny okres na przeprowadzenie stosownych zmian):

  http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/890/1

   

  Ustawa o repatriacji:

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/609/1

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka:

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1382/1

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: