close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR, bądź posiadającej status bezpaństwowca w jednym z tych krajów, i spełni łącznie następujące warunki:

   

  • wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Ukrainie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat. Organizacjami upoważnionymi do wystawiania takiego zaświadczenia na Ukrainie są: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz  Związek Polaków na Ukrainie.

    

    

    

    

   Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka?

    

   Osobie która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się
   w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu). Nie mogą uzyskać Karty Polaka osoby repatriowane (przesiedlone), z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

    

    

   Otrzymanie Karty Polaka nie jest tożsame z uzyskaniem obywatelstwa polskiego,
   nie daje prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce, nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

    

    

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: