close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • 1. KONTAKT

   

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Luandzie 

  Rua Damião de Góis 64, Alvalade

  C.P. 1340, Luanda, Angola

   

   

   

   

  tel.: 00 244 222 327 199

   

  tel. alarmowy: 00244 934 112 212 lub 00 244 934 112 210 - proszę dzwonić tylko w nagłych sytuacjach wymagających NATYCHMIASTOWEJ interwencji konsula 

   

  e-mail: consul.luanda@msz.gov.pl

   

  Godziny pracy urzędu:

   

  od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 16:00

  przy czym

  godziny przyjęć w sprawach wizowych:

  w poniedziałek i wtorek w godz. 09:00 - 14:00 

  odbiór dokumentów, decyzji wizowych, paszportów:

  w środę w godz.  12:00 – 15:00

   

  Uwaga!

   

  Wizyty i wnioski w sprawach wizowych powinny być uprzednio rejestrowane za pośrednictwem portalu: www.e-konsulat.gov.pl

   

  Więcej informacji na temat sposobu umawiania wizyt w Wydziale Konsularnym Ambasady znajduje się w zakładce: Wizyta w Wydziale Konsularnym

   

  Okręg konsularny Ambasady RP w Luandzie obejmuje Republikę Angoli, Demokratyczną Republikę Konga, Demokratyczną Republikę Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Republikę Konga, Republikę Gabońską oraz Republikę Środkowoafrykańską.

   

  1.1.        Konsulowie honorowi

   

  Konsul Honorowy RP w Libreville, Gabon

  Andrzej Władysław Dębski

  B.P. 3278, Libreville, Gabon

  tel.  00 241 (0) 73 19 95 24

  tel. kom. 00 241 (0) 7 56 68 83

  fax. 00 241 73 60 97

  e-mail: cabinetdebski@gmail.com  

   

  Obszar kompetencji Konsula Honorowego w Libreville obejmuje terytorium Republiki Gabońskiej.

  Sprawy paszportowe, wizowe, obywatelskie, czynności z zakresu stanu cywilnego, poświadczanie podpisów i tłumaczeń leżą w wyłącznej kompetencji Konsula RP w Luandzie.

   

   

  1.2.        Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

  • czy zbiór istnieje,

  • od kiedy dane są przetwarzane,

  • jakie jest źródło pozyskania danych,

  • w jaki sposób dane są udostępniane,

  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres:

   

  Konsul RP w Luandzie

  Rua Damião de Góis 64, Alvalade

  C.P. 1340, Luanda, Angola

   

   

  Wniosek powinien zawierać:  

   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych:

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia:

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  1.3.        Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

   Prawo do informacji:

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

  • czy zbiór istnieje,

  • od kiedy dane są przetwarzane,

  • jakie jest źródło pozyskania danych,

  • w jaki sposób dane są udostępniane,

  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

   

   

  Centralny Organ Techniczny KSI

  Komenda Główna Policji

  Puławska 148/150

  02-624 Warszawa, Polska

   

  Wniosek powinien zawierać:   

  • imię i nazwisko składającego wniosek;

  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  • obywatelstwo;

  • datę i miejsce urodzenia;

  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  • podpis osoby składającej wniosek.

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych:

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  1.ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2.zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3.zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  4.istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.        

   

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia:

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Prawo do wniesienia skargi:

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

  Adres do korespondencji:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

   

   

  Akty prawne:

  Konwencja Wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu Schengen z dnia
  14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. U.E. L 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.)

  Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)

  System Informacyjny Schengen. Przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: