close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY DO PE

 •  
  Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
   

  Wyborco !  Zarejestruj się na tym portalu:

   

  https://ewybory.msz.gov.pl

   

  -elektroniczny system rejestracji wyborców, rejestracja możliwa jest do 23 maja włącznie, miejsce głosowania (Kolonia lub Frankfurt nad Menem) można dowolnie wybrać.

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.04.2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U., poz. 722) na terenie okręgu konsularnego KG RP w Kolonii zostały utworzone dwa obwody głosowania:

   

  1. Obwód głosowania nr 102, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
   Generalkonsulat der Republik Polen
   Im Mediapark 5c
   50670 Köln

  2. Obwód głosowania nr 103, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
   Polnische Katholische Gemeinde
   Auf dem Mühlberg 14
   60599 Frankfurt

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW E- WYBORY

   

  https://ewybory.msz.gov.pl

   

  miejsce głosowania (Kolonia lub Frankfurt nad Menem) można dowolnie wybrać.

   

  Zgłoszenie powinno zawierać :

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres)
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (ew. informację jeśli jest ważny bezterminowo).
  8. Miejsce zameldowania w Polsce (adres). Jeśli ktoś nie jest zameldowany w Polsce powinien dodać informację "brak meldunku w Polsce".

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY:

   

  https://ewybory.msz.gov.pl

   

  miejsce głosowania (Kolonia lub Frankfurt nad Menem) można dowolnie wybrać.

   

  w przypadku braku dostępu do WWW (wyjątkowo, w tym wypadku nie wysyłamy potwierdzenia rejestracji) także następującymi sposobami:

   

  1. telefonicznie, nr tel.: (+49 221) 93730251
  2. e-mailowo:  kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl
  3. pisemnie - pocztą, na adres: Generalkonsulat der Republik Polen, Im Mediapark 5c, 50670 Köln
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu:(+49 221) 343089

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

  1. e-mailowo: kolonia.kg.wybory@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Generalkonsulat der Republik Polen, Im Mediapark 5c, 50670 Köln
  3. faksem, nr faksu: :(+49 221) 343089

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Obwieszczenie Konsula RP w Kolonii o utworzeniu obwodów głosowania

   

  Skład Obwodowej Komisji Wyborczej w Kolonii

   

  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący OKW we Frankfurcie nad Menem

   

  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący OKW w Kolonii

   

  Skład Obwodowej Komisji Wyborczej we Frankfurcie nad Menem

   

  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: