close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA Z KG RP W KOLONII

 • Konsulat Generalny RP w Kolonii (KG RP w Kolonii) uprzejmie informuje, iż do 4 października 2015 r. przyjmujemy od Państwa, jako oferentów, tzw. oferty współpracy projektowej dot. współpracy z placówką przy realizacji projektów polonijnych, które planują Państwo przeprowadzić w pierwszym półroczu 2016 r. Oferty na drugie półrocze 2016 r. mogą być zgłaszane również teraz lub też w terminie marcowym, o czym KG RP w Kolonii poinformuje odrębnie.  

   

  Uprzejmie proszę o bardzo uważną lekturę poniższego materiału przed wystąpieniem do placówki z ofertą współpracy projektowej.

   

  Oferty proszę przesyłać wyłącznie na załączonych formularzach w wersji elektronicznej na adres e-mail: kolonia.polonia@msz.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 października br.

   

  W tytule maila proszę podać: nazwa oferenta - oferta współpracy projektowej na 2016 r. (np. Stowarzyszenie Musterverein w Musterstadt oferta współpracy projektowej na 2016 r.

   

  Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty projektowe proszę przesyłać w dwóch formatach - w wersji pliku tekstowego (optymalnie dokument MS Word typu „doc” lub „docx”) pozwalającegona edycję, oraz w wersji skanu bądź .pdf z podpisem i pieczątką podmiotu zgłaszającego ofertę.

   

  Uprzejmie proszę o bardzo rzetelne i kompletne wypełnienie formularza oferty oraz informacji nt. Państwa danych kontaktowych. Pobierz:

  1. formularz dla ofert projektowych zgłaszanych w ramach funduszu „Szkolnictwo polskie za granicą”;
  2.  formularz dla ofert projektowych zgłaszanych w ramach funduszu „Kultura i sztuka oraz pozostała działalność”;
  3. formularz dot. danych kontaktowych oferenta;
  4. Instrukcja dot. wypełniania formularzy oferty współpracy projektowej.

  Przy wypełnianiu oferty należy bezwzględnie używać polskiej czcionki oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu.

   

  Oferty niekompletne, zawierające istotne braki, błędy lub przesłane na innych niż załączone powyżej formularze - nie będą rozpatrywane, a w wypadku niewielkich uchybień zostaną zwrócone oferentowi celem uzupełnienia.

   

  W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o zhierarchizowanie ofert od najbardziej do najmniej istotnej.

   

  KG RP w Kolonii dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe, zgłaszane są, w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią, jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych, będących w gestii Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). W związku z powyższym, KG RP w Kolonii zastrzega sobie prawo zmieniania we wnioskach projektowych kosztorysu projektu w stosunku do kosztorysu nadesłanego przez oferenta w ramach oferty projektowej, w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.   

   

  Po otrzymaniu przez placówkę informacji z DWPPG MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu, który miałby być realizowany we współpracy z oferentem, KG RP w Kolonii w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych informuję partnera o decyzji MSZ.
  W wypadku przyznania dofinansowania, placówka przygotowuje umowę współpracy projektowej, zawieraną pomiędzy KG RP w Kolonii a oferentem.

   

  Informujemy również, że warunkiem podpisania umowy na realizację projektu jest wyrażenie przez oferenta zgody na publikację na stronach internetowych placówki informacji o wysokości przyznanych przez DWPPG MSZ środków na konkretny projekt.


  Zwracamy uwagę, iż podwykonawcami umowy nie mogą być osoby ani podmioty powiązane z członkami władz oferenta (w wypadku zarejestrowanych organizacji) ani z samym oferentem (w wypadku osób fizycznych).

   

  Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie istnieje możliwość prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

   

  Przyznane przez DWPPG MSZ środki wypłacane są na podstawie noty księgowej wystawionej przez oferenta, wraz z załączonymi rachunkami/fakturami itd. potwierdzającymi faktyczne wydatki poniesione przez oferenta. Z przedłożonych placówce dokumentów finansowych wynikać musi jednoznacznie, że oferent opłacił należności (np. wyciąg z konta bankowego, adnotacja podwykonawcy na rachunku/umowie o uregulowaniu należności
  w gotówce).

   

  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, możliwy jest etapowy odbiór przedmiotu umowy, a co za tym idzie etapowe finansowanie projektu.

   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku kalendarzowego, co wziąwszy pod uwagę okres świąteczno-noworoczny wymusza zakończenie rozliczeń finansowych placówki z oferentem najpóźniej do 5 grudnia.

   

  Zwracamy uwagę na konieczność skrupulatnego zaplanowania projektu przed zgłoszeniem go w formie oferty projektowej do placówki oraz starannego opracowania kosztorysu. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do KG RP w Kolonii jeszcze przed jego rozpoczęciem; łączy się to bowiem z uzyskaniem przez placówkę zgody na zmiany w projekcie od DWPPG MSZ.

   

  Informujemy jednocześnie, iż na oferencie spoczywa obowiązek skrupulatnego zaplanowania projektu, przedstawienia w zgłoszeniu realnych, racjonalnych kosztów, a następnie prawidłowego ich rozliczenia.

   

  W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Irmą Skowrońską, tel.: +49 221 93 730 218, e-mail: kolonia.polonia@msz.gov.pl

  Załącznik – przykłady wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków na współpracę z Polonią

   

   

  Z poważaniem,

  Andrzej Dudziński

  Kierownik Referatu ds. współpracy z Polonią


   

  Załącznik                                                                                                                                                                                  

   

  Przykłady wydatków, które mogą być dofinansowane w ramach funduszu „Szkolnictwo polskie za granicą”:

  - zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych
  i książek;

  - zakup wyposażenia sal lekcyjnych (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać 500 EUR);

  - organizację/udział w konferencjach oświatowych;

  - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego;

  - organizację zajęć dodatkowych;

  - organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży takich jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego;

  - wycieczki edukacyjne.

   

  Przykłady wydatków, które mogą być dofinansowane w ramach funduszu ”Kultura i sztuka oraz pozostała działalność”:

  - organizacja przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację:

  - konferencji, seminariów;

  - obchodów ważnych rocznic historycznych;

  - kombatanckich uroczystości rocznicowych;

  - wieczorów autorskich polskich artystów,  koncertów, wystaw, przedstawień oraz warsztatów teatralnych, dni kultury polskiej;

  - zakup instrumentów muzycznych (cena jednostkowa instrumentów nie może przekraczać 500 EUR);

  - zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu nie może przekraczać  500 EUR);

  - zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą;

  - komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych;

  - zakup zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem
  i działalnością Polaków za granicą czy uroczystościami na cmentarzach;

  -  opieka nad miejscami pamięci narodowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: