close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcie formatu paszportowego;
  3. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, zwłaszcza dokumenty:
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (ważny polski paszport lub dowód osobisty);
   • odpisy polskich aktów urodzenia;
   • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny;
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich;
   • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.

     

  Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

   

  1. dokument tożsamości dziecka;
  2. odpis aktu urodzenia dziecka;

  oraz złożyć do protokołu przed konsulem: oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego i oświadczenie,  pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat.
   

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  (UWAGA ! W celu załatwienia sprawy konieczne jest zarezerwowanie terminu na portalu e-konsulat )

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do konsulatu/wydziału konsularnego.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: