close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

   

  W związku z nieuznawaniem przez niemieckie urzędy stanu cywilnego zaświadczeń wydawanych przez konsula RP, polskie urzędy konsularne na terenie Niemiec nie wystawiają zaświadczeń, a jedynie pośredniczą w ich wydobyciu z Polski.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
  2. kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia;
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  7. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka- przyszłej małżonki, wydany przez właściwy urząd, tzn.:
   •  w przypadku obywateli Niemiec – aktualne rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu /ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG/, koniecznie z informacją o stanie cywilnym narzeczonej/-ego /FAMILIENSTAND/ w oryginale i z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula;
   • w przypadku obywateli innych niż polscy lub niemieccy należy przedłożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłej małżonki/przyszłego małżonka w oryginale i z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula (w zależności od kraju w jakim dokument został wystawiony, powinien on zostać opatrzony klauzulą Apostille lub zalegalizowany przez właściwy polski urząd konsularny);

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych wynosi 50 EURO. Czas oczekiwania wynosi ok. 10 tygodni.

   

  W celu umówienia wizyty należy na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl zarezerwować dogodny termin wizyty (sprawy prawne).

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

  Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnienie wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

   

  Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński, a zaświadczeniem o stanie cywilnym?

  Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo wskazuje (imiennie) osobę wnioskującą o jego wydanie oraz zawiera dane przyszłego współmałżonka. Osoba wnioskująca o wydanie takiego zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód małżeńskich (tj. nie tylko o fakcie niepozostawania w związku małżeńskim, ale także o braku bliskiego pokrewieństwa, które wykluczałoby zawarcie związku, braku informacji o chorobach uniemożliwiających zawarcie małżeństwa itp.). Zakres dowodowy zaświadczenia o stanie cywilnym jest węższy: dotyczy tylko osoby wnioskującej i okoliczności niepozostawania (lub pozostawania) przez nią w związku małżeńskim.

   

  Czy polski urząd stanu cywilnego wyda mi zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński na potrzeby zarejestrowania jednopłciowego związku partnerskiego, zawieranego zgodnie z prawem niemieckim?

  Nie, gdyż zaświadczenie takie zawiera dane na temat przyszłego współmałżonka, a w obowiązującym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zawierania lub uznawania związków jednopłciowych zawieranych za granicą. W takich wypadkach radzimy naszym interesantom uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym, które wydobywane jest z polskiego urzędu stanu cywilnego, bez pośrednictwa konsula, więcej: Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce. Nie możemy jednak zagwarantować, że takie zaświadczenie zostanie uznane za wystarczające w państwie trzecim.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: