close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  Zdarzenia w postaci urodzenia, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego rejestrowane są przez lokalne urzędy stanu cywilnego (Standesamt). Tylko właściwy urząd stanu cywilnego, gdzie zdarzenie miało miejsce, może wystawić wnioskowany dokument. Archiwalne rejestry cywilne przekazywane są przez urzędy stanów cywilnego do archiwów miejskich, wówczas nakład związany z uzyskaniem takich odpisów może się wiązać z dodatkowymi kosztami związanymi ze sporządzeniem poświadczonej kserokopii tego dokumentu. 

   

  Wydobycie aktu stanu cywilnego na wniosek urzędu

  Wydobycie aktów stanu cywilnego dla organów administracji rządowej następuje w ramach pomocy prawnej. Czynność jest zwolniona z opłaty konsularnej.

   

  Wydobycie aktu stanu cywilnego na wniosek osoby prywatnej w Polsce

  O wydobycie aktu stanu cywilnego za pośrednictwem placówki konsularnej mogą wnioskować małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciele ustawowi. Inne osoby wnioskujące o akt stanu cywilnego muszą przedłożyć dokumenty, z których wynika interes prawny (zgodnie z art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 2016 r., poz. 2064). Osoby prywatne mogą również indywidualnie zwrócić się do urzędu stanu cywilnego w Niemczech z prośbą o nadesłanie dokumentu. W niektórych urzędach o dokumenty można zawnioskować drogą elektroniczną. Czas opracowania wniosku o wydobycie dokumentu za pośrednictwem placówki konsularnej wynosi 6-8 tygodni. 

   

  Opłaty za wniosek

  Za czynność wydobycia dokumentu pobierana jest opłata konsularna w wysokości 30,- EUR/dokument (zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U. poz. 2237) w sprawie opłat konsularnych). Ponadto odrębnie wnioskodawca winien uregulować opłatę skarbową, którą pobiera urząd stanu cywilnego w związku z wystawieniem dokumentu. Wysokość tej opłaty oraz sposób jej uregulowania określa urząd stanu cywilnego.  Procedura uzyskania wnioskowanego dokumentu uwarunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty na konto naszego urzędu. UWAGA! Opłata konsularna nie zawiera opłaty bankowej za dokonanie przelewu międzynarodowego. Koszty operacyjne ponosi wnioskodawca.     

  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Kolonii należy wpłacić równowartość kwoty przeliczoną na polską walutę (według aktualnej tabeli C kursu sprzedaży walut obcych w NBP) na poniższe konto i dołączyć do wniosku dowód dokonania opłaty:

  Właściciel konta:            Generalkonsulat RP in Koeln, Im MediaPark 5C, 50670 Koeln

  Instytucja:                          Postbank Köln  

  IBAN:                                   DE 02370100500240950508

  SWIFT/BIC:                        PBNKDEFF

  Tytuł przelewu:               imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt stanu cywilnego- wydobycie dokumentu

   

  UWAGA! W przypadku, gdy urząd stanu cywilnego nie dysponuje dokumentami, w oparciu o które może sporządzić akt zgonu, wystawia tzw. tymczasowe zaświadczenie o zgonie (Zurückstellung über die Beurkundung des Sterbefalls). Konsulat nie pośredniczy w załatwianiu formalności związanymi ze sporządzeniem i wystawieniem tego aktu.

   

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: