close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  Obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.

   

  Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
  2. zdjęcia formatu paszportowego osób objętych wnioskiem;
  3. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, którymi w szczególności mogą być dokumenty:
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
   • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;
   • oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka),
   • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka;
   • stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich dzieci, jeżeli też są objęte wnioskiem;
   • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych;
   • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecka/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego;
   • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie;
   • potwierdzające źródło utrzymania;
   • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  (UWAGA ! W celu załatwienia sprawy konieczne jest zarezerwowanie terminu na portalu e-konsulat )

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: