close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Informacje wizowe dla obywateli polskich

     

  Informacje wizowe dla cudzoziemców

  Tranzyt przez Republikę Białorusi


  Tranzyt przez terytorium Federacji Rosyjskiej


  Zniesienie opłat za wizy krajowe


  Pobyt cudzoziemców na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i m. Sewastopola

   

  Punkty przyjmowania wniosków wizowych


  Wiza Schengen - wykaz dokumentów


  Wiza krajowa - wykaz dokumentów


  Wymagania dotyczące zaproszenia


  Wizy roczne i wieloletnie


  Opłaty wizowe


  Zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego


  Formularze wniosków wizowych


  Firmy ubezpieczeniowe spełniające normy UE


   

  Okręgi konsularne 

  Okręgi konsularne na Ukrainie


  Wizy dla członków rodzin obywateli UE

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodzin obywateli UE

   

   

   

   

  KOMUNIKATY

   

   


  Komunikat w sprawie podróżnego ubezpieczenia medycznego- aktualizacja

  Przypominamy, że osoby ubiegające się o wizę krajową w polskich urzędach konsularnych powinny przedstawić dokument posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią – w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego tych świadczeń. Wymogi dotyczące podróżnego ubezpieczenia medycznego określone zostały w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

  Osoby ubiegające się o wizy krajowe i przedstawiające wraz z wnioskiem wizowym dowód posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego nie zawsze są świadome ograniczeń w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu konkretnych zdarzeń ujętych w warunkach ubezpieczenia.  Powyższe skutkuje problemami, których doświadczają te osoby w przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

   

  Mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo ubezpieczeniowe klientów wizowych polskie urzędy konsularne na Ukrainie będą akceptować wyłącznie takie polisy podróżnego ubezpieczenia medycznego, które gwarantują pełną odpowiedzialność ubezpieczyciela w granicach sumy ubezpieczenia i w zakresie świadczeń określonych w polisie.

   

   

  Tym samym honorowane będą ubezpieczenia o minimalnej w wysokości 30 000 euro, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

   

  Osoby dokonujące zakupu podróżnego ubezpieczenia medycznego proszone są o wnikliwe badanie warunków umowy ubezpieczenia. Niektóre polisy przewidują wymóg pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych bezpośrednio przez ubezpieczonego z jego własnych środków i późniejsze ich rozliczenie z ubezpieczycielem w kraju, w którym je zakupiono.

   

  Na podstawie weryfikacji polis ubezpieczeniowych, które przedkładane były wraz z wnioskami o wizy krajowe w polskich urzędach konsularnych stworzona została poniższa lista ubezpieczycieli, których polisy mogą zostać uznane za spełniające warunki, o jakich mowa w ustawie o cudzoziemcach i mogą stanowić podstawę wydania wizy krajowej, o ile spełnione są pozostałe warunki niezbędne dla wydania tej wizy. Należy wszakże zaznaczyć, że w przypadku oferowania przez ubezpieczyciela różnych polis (w ramach różnych programów ubezpieczenia) analiza warunków konkretnej polisy jest przeprowadzana każdorazowo przez konsula w trakcie rozpatrywania wniosku wizowego.   

   

  Lista ubezpieczycieli, którzy w swojej ofercie posiadają polisy spełniają wymogi określone w Ustawie o Cudzoziemcach:

  1.    ARSENAL STRACHUVANNJA, ПРАТ "СК"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ",
  2.    ARX, АТ "СК "АРКС",
  3.    AZINKO, ПрАТ "СК"АЗІНКО",
  4.    DIM  STRAHUVANIJA, СК "ДІМ СТРАХУВАННЯ",
  5.    DOBROBUT TA ZAHIST, ТДВ "СК "ДОБРОБУТ та ЗАХИСТ",
  6.    ETALON, СК "ЕТАЛОН",
  7.    EUROINS, СК "ЄВРОІНС Україна",
  8.    EXPO, СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ",
  9.    FORMIKA, ПрАТ "СК "ФОРМІКА",
  10.    GARDIAN, СК "ГАРДІАН",
  11.    GLOBUS, СК "ГЛОБУС",
  12.    GRAVE, СК "ГРАВЕ УКРАЇНА",
  13.    INTER-PLJUS, ПрАТ СК "ІНТЕР-Плюс",
  14.    KNJAŻA, СК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП",
  15.    MIR, ПрАТ "МИР",
  16.    MISTO (WINNICA), ПАТ СК "МІСТО",
  17.    NIKO, ТДВ "НІКО страхування/ ІНДІГО",
  18.    OBERIG, ТДВ "ОГ "ОБЕРІГ",
  19.    PERSZA, ПАТ "СК "ПЕРША",
  20.    PRESTIŻ, СК "ПРЕСТИЖ",
  21.    PROFESIJNE STRACHUVANJA, ТДВ "СК "ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ",
  22.    PROSTO, АТ "ПРОСТО СТРАХУВАННЯ",
  23.    PROVIDNA, СК "ПРОВІДНА",
  24.    PZU, ПАТ "СК  "ПЗУ Україна",
  25.    RESPEKT, СК "РЕСПЕКТ",
  26.    SALAMANDRA, СК "Саламандра-Україна,
  27.    SKARBNICA, ПрАТ АСК "СКАРБНИЦЯ",
  28.    SPARE ТДВ "СК "СПЕЙР",
  29.    TAS, ПАТ "СГ "ТАС",
  30.    TEKOM, ПрАТ "ТЕКОМ",
  31.    UBI COOP, АТ СГ "Ю.БІ.АЙ-КООП",
  32.    UKRAINSKA STRAKHOVA GRUPA, ПАТ "СК "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА,
  33.    UKRAINSKI STANDARD, ПрАТ "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СТРАНДАРТ",
  34.    UKRFINSTRAKH, ТДВ "СК "УКРФІНСТРАХ",
  35.    UNIQA, ПрАТ "СК "Уніка",
  36.    UNIVES, СК "ЮНІВЕС",
  37.    VELTLINER, ПрАТ "СК ВЕЛТЛІНЕР"
  38.     ERV ( ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ")

   

  W trakcie rozpatrywania wniosków wizowych, do których załączono podróżne ubezpieczenie medyczne wystawione przez innego ubezpieczyciela (nie wymienionego w powyższej liście), konsul będzie analizował, czy dane ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski rzeczywistą możliwość bezpośredniego zaspokajania swoich roszczeń wobec ubezpieczyciela.

  W przypadku, gdy ubezpieczenie nie będzie spełniało powyższych warunków, konsul będzie miał podstawy do odmowy wydania wizy.

   


  Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotycząca przekraczania granicy przez cudzoziemców jadących do pracy w Polsce.

   


   


  Prawo osób do informacji

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

  Prawo do informacji

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html ”.


  Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku w PPWW znajdujących się w Kijowskim, Odeskim, Charkowskim i Winnickim okręgach konsularnych znosi się system rejestracji dla wnioskodawców aplikujących o wizy Schengen do Polski. Wnioskujący o wizę Schengen będą mogli składać wnioski o wizę w PPWW we wskazanych okręgach bezpośrednio, bez uprzedniej rejestracji.

  Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej VFS Global  lub u operatorów Call Center


  Przypominamy, iż 11 czerwca 2017 weszła w życie Umowa o ruchu bezwizowym dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

   


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca . W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.

   


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie uprzejmie informuje, że wnioski wizowe od posiadaczy Karty Polaka są przyjmowane bez uprzedniej rejestracji bezpośrednie w siedzibie Urzędu (Kijów, ul. Bohdana Chmielnickiego 60) w godz. 11.30-12.30. W celu złożenia wniosku wizowego należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl na odpowiednią kategorię wizy. Niewypełnienie formularza w systemie e-konsulat może skutkować nieprzyjęciem wniosku.

   


                                                                 

  Obywatele Ukrainy przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z

  9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r. legitymujące się oryginałem:

  - orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,

  - dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,

  - bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej,

  który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego, mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

  a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych,

  b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

   

  Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób przesiedlonych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.                                                         

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: