close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STYPENDIA

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Stypendium dla kandydatów z udokumentowanym polskim pochodzeniem.

   

  więcej

   


   

  Stypendium im. Stefana Banacha

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do programu stypendialnego im. Stefana Banacha, skierowanego do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego na rok akademicki 2016/2017.

   

  więcej


   

   

  Stypendia Fundacji „Semper Polonia"

   

  więcej

   

   


   

   

   

  Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego

   

   

  dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich,Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Stypendium umożliwia prowadzenie badań naukowych w Polsce ,we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

   

   

   

   

  więcej

   


   

   

  Program Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia"

   

  Program Gaude Polonia przeznaczony jest dla młodych twórców i tłumaczy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.  

   

  więcej

   


   

   

  Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda

   

  Program Kirklanda to dwusemestralne studia doskonalące. Pobyt na stypendium Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się od programu orientacyjno-przygotowawczego.Po zakończeniu programu orientacyjnego stypendyści spędzają dwa semestry w jednym z pięciu ośrodków akademickich realizując indywidualny program dydaktyczno-naukowy. Stałym elementem programu akademickiego są też kursy języka polskiego organizowane w poszczególnych miastach.

   

  więcej


   

   

  Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

  XIV edycja na rok akad. 2016/2017

   

  Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw Azji Centralnej i Kaukazu.

   

  więcej


   

   

  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

   

  Stypendia Wschodnie Magisterskie II Stopnia

   

  więcej

    

   


   

  Stypendium Muzeum Historii Polski

   

  Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

   

  więcej

   


   

  Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego

   

  Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, skierowany jest do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR studiujących kierunki ekonomiczne (m.in. ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria, metody ilościowe i systemy informacyjne, stosunki międzynarodowe gospodarcze, zarządzanie) na polskich uczelniach.

   

  więcej

   


   

     

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: