close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI POLSKICH

 •  

  Zasady udzielania przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie wsparcia finansowego dla polskich organizacji

  Szanowni Państwo,

   

  Departament Współpracy z Polonią MSZ wprowadził zmiany w zakresie finansowania zadań polonijnych przez placówki dyplomatyczne.

   

  Istotą zmian jest odejście od tradycyjnego przydzielania konsulatom środków polonijnych. DWP będzie odtąd przydzielał środki na finansowanie konkretnych projektów zgłaszanych do konsulatu przez organizacje polonijne. Informacje o tych zmianach przekazywaliśmy Państwu podczas narady prezesów organizacji polskich Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

   

  Wszystkie organizacje polskie zobowiązane są przedłożyć w konsulacie ramowy program działalności w danym roku , obejmujący najważniejsze imprezy i projekty wraz z szacunkową sumą spodziewanego dofinansowania.

   

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektów następuje na podstawie „Wniosku o dofinansowanie projektu z funduszu polonijnego"(wzór wniosku w załączeniu).

   

  Wnioski składane w innej formie, wypełnione niewłaściwie lub złożone po upływie wyznaczonego w danym roku terminu nie będą rozpatrywane przez konsula ).

   

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu nie jest jednoznaczne z przydzieleniem funduszy na jego realizację. Konsulat zgłasza projekty organizacji polskich do Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, gdzie w drodze konkursu zostaną zaakceptowane do realizacji najwartościowsze projekty.

   

  Warunkiem podstawowym otrzymania dofinansowania ze strony konsulatu jest właściwe rozliczenie się ze wszystkich otrzymanych środków.

   

  Wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie z konsulatu powinni rozliczyć się z otrzymanych funduszy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu, odbycia się imprezy lub dokonania zakupu sprzętu. W celu rozliczenia się z otrzymanej dotacji należy wypełnić odpowiedni formularz (w załączeniu), składający się z części finansowej i opisowej oraz dołączyć oryginały wszystkich rachunków.

   

  Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dana impreza lub projekt może być finansowana tylko przez jeden podmiot, tzn., nie można rozliczać tych samych rachunków w kilku organizacjach (konsulat i inne organizacje w Polsce). W przypadku stwierdzenia takiego faktu zostanie wstrzymane finansowanie danej organizacji przez wszystkie instytucje.

   

  Zachęcamy również organizacje polonijne do pisania projektów i wysyłania ich do odpowiednich organizacji w Polsce (np.: Fundacja „Semper Polonia", Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie", itp.). One są bowiem właściwym adresatem Państwa projektów wynikających ze statutowej działalności Państwa organizacji.

   

  Prosimy o uwzględnienie powyższych zasad przy wnioskowaniu o dofinansowanie projektów.

   

   Dokumenty do pobrania

   

  wniosek o dofinansowanie projektu (.doc)

  rozliczenie dofinasowania (.doc) 

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: