close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZNIŻKI

 • OPŁATY KONSULARNE ZA PASZPORTY OBNIŻA SIĘ O 50% W PRZYPADKU WYDANIA PASZPORTU:

  a) emerytom, rencistom i inwalidom, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu
  b) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  c) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515),
  d) uczącej się młodzieży i studentom szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia (po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego status ucznia/studenta).

  e) członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny.

  Ulga w opłacie w tym przypadku wynosi 75% dla dzieci ,oraz 50% dla  rodziców i małżonków rodziców .  UWAGA: Ulga w opłacie zostanie zastosowana po przedstawieniu dokumentu wskazującego na posiadanie odnośnych uprawnień. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

  CZĘŚCIOWO WOLNE OD OPŁATY KONSULARNEJ SĄ PASZPORTY WYDANE W ZWIĄZKU:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, utrudniającą ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w paszporcie miejsca na stemple wizowe lub pieczęcie poświadczające przekroczenie granicy.

  UWAGA: Wysokość opłaty za wydanie paszportu w wyżej określonych przypadkach oblicza się odejmując od obowiązującej opłaty dziesiątą część tej opłaty - za każdy pełny rok, pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

  WOLNE OD OPŁATY KONSULARNEJ SĄ PASZPORTY WYDAWANE:

  1. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach
  opiekuńczych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub
  koniecznością poddania się operacji,
  2. osobom, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  3. osobom, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat.

   t..

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: