close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WNIOSKOWANIE O PRZYZNANIE KARTY POLAKA

 • 1. Wniosek

  W trakcie rozmowy z konsulem należy przedstawić kompletny, wypełniony czytelnie w języku polskim wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka.

   

  - wniosek do pobrania

  - wzór wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej

   

  Zdjęcie dołączone do wniosku musi być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy i mieć wymiary 35 x 45 mm. Podpis wnioskodawcy nie może wykraczać poza wyznaczoną ramkę. W trakcie rozmowy konsul sprawdzi wniosek pod względem formalnym. Wnioski wypełnione błędnie lub ze skreśleniami nie będą przyjmowane.

   

  2. Rozmowa

  Rozmowa z konsulem odbywa się w języku polskim i trwa około 20 minut. W jej trakcie konsul sprawdza znajomość języka polskiego, wiedzę o polskiej historii i kulturze oraz praktykowane przez wnioskodawcę polskie tradycje i zwyczaje. W trakcie rozmowy wnioskodawca będzie zobowiązany podpisać deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  Znajomość języka polskiego można także wykazać przedstawiając: certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydawany na podstawie art. 11a ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Jeśli wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu, znajomość języka polskiego podczas rozmowy oceni konsul.

   

  3. Dokumenty

  Na potwierdzenie polskiego pochodzenia wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty, z których wynika, że on sam lub jego przodkowie byli polskiej narodowości. Dokumenty powinny zawierać wpis o polskiej narodowości. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy o Karcie Polaka dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być

  • polskie dokumenty tożsamości;
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
  • prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

  Na spotkanie z konsulem należy zabrać oryginały dokumentów oraz ich kserokopie. W przypadku dokumentów pochodzących z archiwów państwowych należy przedstawić odpis z archiwalnego dokumentu ( kopię potwierdzoną przez państwowe archiwum), a nie tylko zaświadczenie wydane przez archiwistę, że taki dokument znajduje się w archiwum.

   

  4. Składane w trakcie rozmowy dokumenty:

   

  • wypełniony wniosek ze zdjęciem
  • akt urodzenia wnioskodawcy (oryginał i kserokopia)
  • dokument potwierdzający polską narodowość wnioskodawcy (oryginał i kserokopia)
  • wszystkie dokumenty wskazujące na pokrewieństwo wnioskodawcy z polskim przodkiem, w tym akty ślubu jeśli miała miejsce zmiana nazwisk (oryginały i kserokopie)
  • paszport zagraniczny wnioskodawcy (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem)
  • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopie strony ze zdjęciem i aktualnym meldunkiem)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: