close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PODSTAWOWE INFORMACJE O KARCIE POLAKA

 •  

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

   

  1. Kto może otrzymać Kartę Polaka

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej  polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na pobyt stały terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki: 

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej, lub że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  Ponadto Karta Polaka może być przyznana osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858).

  2. Jakie kroki należy wykonać w celu otrzymania Karty Polaka:

   

  1. Pobrać wniosek.
  1. Starannie wypełnić wniosek – dokumenty z poprawkami i skreśleniami nie będą przyjmowane.
  2. W wyznaczonymi miejscu wkleić zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  3. Podpisać wniosek – podpis musi mieścić się w ramce.
  4. Skompletować wymagane dokumenty (szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych zakładkach) oraz przygotować ich kserokopie.
  5. Zapisać się na rozmowę z konsulem.

  Ważne informacje:

   

  • Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.
  • Uprzejmie prosimy o nienadsyłanie wniosków o przyznanie Karty Polaka i towarzyszących im dokumentów na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie – nie będą one rozpatrywane.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz polskie placówki dyplomatyczno-konsularne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działalność nielegalnych pośredników, oferujących pomoc w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka. Ostrzegamy przed korzystaniem z ich usług. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 19. ust. 2 Ustawy o Karcie Polaka w przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę sfałszowanego i podrobionego/przerobionego dokumentu obligatoryjnie wydawana jest decyzja o odmowie przyznania Karty Polaka.
  • Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Karta Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, nie uprawnia do osiedlenia się w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.
  • Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni.Wydział Konsularny nie wymaga ani tłumaczeń, ani poświadczenia notarialnego dołączanych dokumentów.

    

    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: