close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 marca 2018

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie pragnie poinformować o rozpoczęciu kolejnej edycji konkursu „Małych grantów”, realizowanego za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

  Środki w ramach tego konkursu przyznaje się na zasadach refinansowania.

   W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania każdego projektu do kwoty 30 tys. euro.

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie pragnie poinformować o rozpoczęciu kolejnej edycji konkursu „Małych grantów”, realizowanego za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

  Program finansowany jest z budżetu państwa polskiego.

  O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane zgodnie z miejscowym prawem, w szczególności: organizacje pozarządowe, instytucje użyteczności publicznej, administracja szczebla centralnego i lokalnego, misje katolickie oraz miejscowe ośrodki innych wyznań i organizacje wyznaniowe.

  Przedkładane projekty powinny mieścić się w następujących priorytetach tematycznych:

   

  W ramach priorytetu dobre rządzenie działania polskiej pomocy będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:

  1) wzrost kompetencji kadry administracji publicznej w zakresie wdrożenia reform wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina;

  2) wsparcie reformy samorządowej, rozwoju regionalnego, reformy oświaty, reform służących zapewnieniu stabilności finansowej państwa oraz przeciwdziałaniu korupcji;

  3) rozwój krajowych i regionalnych systemów zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji publicznej oraz wzrost zdolności operacyjnych w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności człowieka.

   

  W ramach priorytetu kapitał ludzki działania polskiej pomocy będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:

  1) lepszy dostęp do infrastruktury i usług społecznych w szczególności w zakresie ochrony zdrowia w tym wsparcia psychologicznego dla osób przesiedlonych wewnętrznie, głównie osób starszych i dzieci, w ramach przyjmujących ich społeczności;

  2) zwiększona integracja społeczna osób przesiedlonych wewnętrznie, w tym szczególnie osób starszych i dzieci, w ramach przyjmujących ich społeczności.

   

  W ramach priorytetu przedsiębiorczość i sektor prywatny działania polskiej pomocy będą służyły osiągnięciu następujących rezultatów:

  1) rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii, w szczególności odnawialnych źródeł energii;

  2) rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie w ramach przyjmujących ich społeczności;

  3) poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz infrastruktury i wyposażenia ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego.

   

  Projekty powinny zostać w całości zrealizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku. Ze względu na złożoną procedurę oceny wniosków, należy zakładać, że rozpoczęcie realizacji zaakceptowanych projektów możliwe będzie od maja-czerwca 2018 r.

  Dla oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie szczególne znaczenie będzie miała trwałość osiągniętych efektów. Wniosek projektowy powinien jednoznacznie wykazać, jakie będzie oddziaływanie projektu na grupę docelową (beneficjentów) po jego zakończeniu. Ocenie podlegać będzie także możliwość kontynuacji projektu po zakończeniu finansowania ze środków Programu polskiej pomocy zagranicznej i jego rozwoju w przyszłości.

    

  Termin składania wniosków upływa w nieprzekraczalnym terminie 30 marca 2018 r.

  Formularz (do pobrania)  wypełniony w języku polskim należy przesłać na adres lidia.litwinczuk@msz.gov.pl, oraz kopię DW na adres  joanna.jurewicz@msz.gov.pl .

  W tytule maila proszę wpisać informację, czego projekt dotyczy.

   

  Wypełniony formularz  wysyła się do Ambasady tylko w formie elektronicznej w formacie Word.

  Budżet liczy się w EURO.

  Pola, zaznaczone na czerwono, wypełnia AMBASADA.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: