close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLSKA POMOC

 •  

   

   

  • Jak Polska pomaga krajom rozwijającym się?


  Polska angażuje się we współpracę rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. Jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz OECD, Polska podjęła szereg zobowiązań politycznych zwiększenia aktywności na arenie międzynarodowej na rzecz redukcji ubóstwa.


  Nasze zaangażowanie wynika także z solidarności międzynarodowej. Świat zmierzający w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, przestrzegania praw człowieka, dobrego rządzenia, dbałości o środowisko i zrównoważony rozwój to świat bezpieczniejszy, stabilniejszy, bardziej przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców.


  Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w formie programów i projektów, adresowanych do konkretnych grup beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji, funduszy i organizacji (pomoc wielostronna). Zasadnicza część środków finansowych kierowana jest do państw priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc realizowana jest również we współpracy z polskimi przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi.

   

   

  „Państwa priorytetowe polskiej współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020”


  Czym jest polska pomoc?


  Polska współpraca rozwojowa (polska pomoc) to całokształt koordynowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP działań adresowanych do krajów rozwijających się i ich społeczeństw, których nadrzędnym celem jest tworzenie warunków dla ich zrównoważonego rozwoju.


  Cel ten osiągany jest poprzez wdrażanie pomocy rozwojowej polegającej w szczególności  na:

  • promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka,
  • wzmacnianiu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia oraz podniesienia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.


  Oprócz pomocy rozwojowej Polska aktywnie włącza się w zapewnienie pomocy humanitarnej, tj. opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka. Polska podejmuje również inicjatywy edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych wśród własnych obywateli.


  Jak uzyskać więcej informacji?


  Szczegółowe informacje na temat działań Polski w ramach współpracy rozwojowej znajdują się na stronie internetowej http://www.polskapomoc.gov.pl oraz w rocznych raportach dostępnych na http://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: