close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDARZENIA POLITYCZNE I GOSPODARCZE

 • 29 listopada 2016

  W dniu 24 listopada 2016 r. w Kijowie odbyło się Międzynarodowe Forum „Dzień Polskiego Biznesu”. Wydarzenie zgromadziło ok. 300 przedstawicieli administracji, biznesu i mediów z Polski i Ukrainy. Udział w Forum wziął m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Mariusz Haładyj.

   

  Forum zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Międzynarodowe Centrum Prawnicze "Eucon", Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Międzynarodowy Związek Audytorski, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie przedsiębiorcom ukraińskim atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej Polski, wskazanie możliwości rozwoju aktywności na rynkach unijnych poprzez zacieśnienie współpracy z naszym krajem. Była to kolejna edycja tego wydarzenia (poprzednia miała miejsce rok wcześniej). 

   

  W otwarciu Forum udział wzięli: Pierwszy Wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Maksym Nefiodow, Wiceminister Rozwoju RP Mariusz Haładyj, Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski, Wicedyrektor Biura ds. Pozyskiwania i Wspierania Inwestycji przy Gabinecie Ministrów Ukrainy Petro Matiaszek, b. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu Krzysztof Siedlecki, Kierownik WPHI Ambasady RP w Kijowie Bartosz Musiałowicz oraz Partner Zarządzający Eucon mec. Jarosław Romańczuk.

   

   

  Otwierając spotkanie Radca Bartosz Musiałowicz zasygnalizował nowe tendencje, obserwowane w polsko-ukraińskich stosunkach gospodarczych w roku 2016, w szczególności zahamowanie tendencji spadkowych obserwowanych w latach 2014-2015, a nawet wzrost obrotów dwustronnych (13% w pierwszym półroczu br.) oraz inwestycji (w tym polskich inwestycji na Ukrainie o ok. 13 mln USD w pierwszym półroczu 2016 r.).

   

  Minister Maksym Nefiodow wyraził nadzieję, że pozytywne tendencje w stosunkach handlowych i inwestycyjnych, obserwowane w roku 2016, w 2017 r. nabiorą przyspieszenia. M. Nefiodow zaznaczył, że dzięki postępującej intensyfikacji dwustronnych relacji gospodarczych, a także wraz z implementacją umowy DCFTA przez Ukrainę, Polska może stać się dla Ukrainy „wrotami” do Europy, co przyniosłoby korzyść obu naszym krajom.

   

  Minister Mariusz Haładyj zwrócił uwagę na rosnącą aktywność ukraińskich przedsiębiorców na rynkach europejskich po wejściu w życie umowy DCFTA. Zdaniem wiceministra M. Haładyja rosnąca obecność ukraińskiego biznesu na rynku polskim wskazuje, iż w Polsce widzi on nie tylko „bramę” do Europy, ale także docelową lokalizację dla prowadzenia działalności w perspektywie długoterminowej. Wg M. Haładyja wprowadzane zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, zmiany w przepisach regulujących otoczenie i klimat inwestycyjny sprzyjać będą wzrostowi wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji, zaś rok 2017 rzeczywiście ma szansę stać się rokiem znacznego wzrostu w dwustronnych stosunkach gospodarczych.

   

  Ambasador Jan Piekło zwrócił uwagę na rolę gospodarki w procesach integracyjnych na terenie Europy podkreślając, że Unia Europejska powstała pierwotnie właśnie jako wspólnota interesów ekonomicznych. Ambasador J. Piekło stwierdził, że obserwowane pewne przyspieszenie gospodarcze na Ukrainie, w połączeniu z intensyfikacją współpracy gospodarczej Ukraina-UE w ramach umowy DCFTA, a także liczną obecnością Ukraińców pracujących i uczących się w krajach UE (w tym ok. 1 miliona w Polsce) tworzą potencjał współpracy o charakterze nieodwracalnym.

   

   

  Wicedyrektor Petro Matiaszek stwierdził, że istnieją wszelkie podstawy, aby przypuszczać, że rok 2017 stanie się przełomowym dla polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Aby tak się stało, wg. P. Matiaszka, przedsiębiorcy powinni przede wszystkim skupić się na właściwym modelowaniu struktury własnego biznesu, a także przywiązywać należytą wagę do kwestii wizerunkowych. P. Matraszek podkreślił również, że reprezentowane przez niego Biuro powstało niedawno w ramach kolejnych kroków zmierzających do poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie.

   

  Prezes PUIG Jacek Piechota, przypominając polskie doświadczenia z okresu przed wstąpieniem do UE zwrócił uwagę, że najlepszą metodą na przyciągnięcie inwestorów na Ukrainę będzie sprawne implementowanie zapisów umowy DCFTA, co będzie zwiększać atrakcyjność kraju dla inwestorów zagranicznych. J. Piechota zaznaczył, że Polska może być nie tylko „oknem” na Europę dla biznesu ukraińskiego, ale także „oknem” na Ukrainę dla biznesu europejskiego, zainteresowanego rozwijaniem aktywności na Ukrainie.

   

  Prezes MSPPU Piotr Ciarkowski przywołał pozytywny przykład reform na Ukrainie, w postaci zmienionego systemu udzielania zamówień publicznych, charakteryzując go jako zdecydowany sukces. Podkreślił jednocześnie wagę i konieczność podejmowania działań reformatorskich w innych obszarach szczególnie istotnych dla prowadzenia stabilnej działalności gospodarczej, takich jak reforma prokuratury i sądownictwa.

   

  Prezes Astellas Pharma Europe i b. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu Krzysztof Siedlecki zwrócił uwagę niedostateczną – jego zdaniem – promocję potencjału, którym dysponuje Ukraina z punktu widzenia możliwości gospodarczych i biznesowych. Zdaniem K. Siedleckiego Ukraina i jej sojusznicy powinni więcej wagi przywiązywać do promocji możliwości, które dla biznesu stwarza Ukraina, aniżeli debacie nt. problemów i barier.

   

   

  W kolejnych 4 sesjach tematycznych forum poruszono kwestie dotyczące perspektyw rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także zaprezentowano oferty inwestycyjne szeregu miast i regionów polskich oraz warunki prowadzenia biznesu w specjalnych strefach ekonomicznych. Uczestnikom wydarzenia przedstawiono również informacje na temat funduszy europejskich i regionalnych oraz praktyczne aspekty założenia działalności gospodarczej w Polsce.

   

  W ramach pierwszego panelu prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk nakreśliła możliwości udziału ukraińskich przedsiębiorców w realizacji zamówień publicznych w Polsce. Pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. Strategii M. Buliński zaprezentował instrumenty wsparcia dla inwestorów zagranicznych. Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej PARP M. Polański przedstawił instrumenty wsparcia MŚP w ramach programów z Perspektywy Finansowej 2014-2020. Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju RP K. Siwek przedstawił możliwości stwarzane przez klastry i centra wsparcia biznesu. Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód K. Kalita podzielił się doświadczeniami w zakresie wspierania przedsiębiorczości w ramach projektów finansowanych przez MSZ RP, w szczególności na przykładzie projektu CERTUA (certyfikacja i standaryzacja produktów na rynku polskim).

   

  W ramach drugiego panelu szereg polskich miast i regionów zaprezentowało własną ofertę inwestycyjną oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów. Swoje propozycje przedstawiły: Wrocław (Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej), Gdańsk (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego oraz Invest in Pomerania), Płock (Urząd Miasta oraz Płocki Park Technologiczny), Tarnów (Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego) oraz Kielce (Kielecki Park Technologiczny).  

   

   

  W ramach sesji trzeciej omówiono najważniejsze kwestie praktyczne związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Główne atuty Polski i argumenty przemawiające za prowadzeniem działalności na jej terenie przedstawiła Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. Kwestie związane z nabyciem prawa własności nieruchomości zaprezentowała firma Murapol. Najważniejsze elementy polskiego systemu podatkowego przedstawił doradca podatkowy Radosław Maćkowski (MVPTAX.pl), zaś nowe elementy tego systemu scharakteryzował radca Łukasz Warmiński (Warmiński Tax Attorney). Kwestie związane z zatrudnieniem oraz nowe zasady polityki migracyjnej zaprezentowała firma Global Job Gate. Ponadto, PKO Bank Polski zaprezentował możliwości i instrumenty finansowe dostępne dla polskich i ukraińskich przedsiębiorstw w ramach rozwoju działalności międzynarodowej banku.

   

  W sesji czwartej zaprezentowano możliwości rozwoju i wdrażania innowacji, nowych technologii, startupów itd. w Polsce. Instrumenty wsparcia innowacji i startupów zaprezentowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Startup Hub Poland przedstawił doświadczenia i możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych. Wiceprezydent Płocka J. Terebus zaprezentował możliwości rozwoju startupów na terenie miasta, zaś Prezes Płockiego Parku Technologicznego Z. Bednarski przedstawił przykład współpracy branżowej w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Prezes Europejskiego Centrum Innowacji A. Zuzaniuk zaprezentował możliwości stwarzane przez Polsko-Ukraińskie Centrum Innowacji. NDI Foundation omówiła praktyczne aspekty rozwoju innowacji naukowych.

   

   

  Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad wyzwaniami i szansami, które niesie dla polskiego i ukraińskiego biznesu wejście w życie części handlowej Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Przedstawiciele środowisk biznesowych obu stron oczekują przyśpieszenia transformacji ukraińskiej gospodarki, stopniowego zbliżenia ukraińskich standardów gospodarczych do standardów europejskich, zwiększonego przepływu towarów, inwestycji i kapitału.

   

  Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli ukraińskiego biznesu, administracji lokalnej, jak również przedstawicieli ukraińskich mediów, gromadząc ok. 300 uczestników.

   

  PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: