close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 •  

  Informacja dotycząca poświadczania zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce oraz polskich dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu za granicą

   

  DOKUMENTY URZĘDOWE- Za dokumenty urzędowe uważa się akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Nie są nimi, w  rozumieniu konwencji, dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

   

  A.     Poświadczanie zagranicznych dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce

   

  Dokumenty urzędowe wydane przez władze Chin, z uwagi na fakt, iż kraj ten nie jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), poświadczane są w formie legalizacji . (vide:aktualny wykaz państw stron konwencji haskiej).

   

  W celu włączenia do obrotu prawnego w Polsce należy, przykładowo, zalegalizować dokumenty takie jak akty stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dyplomy, etc. Urzędnik konsularny dokonuje legalizacji dokumentu poprzez stwierdzenie zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia.

   

  W szczególnych sytuacjach (obligatoryjnie - np. Oświadczenie Końcowego Użytkownika - bądź fakultatywnie) urzędnik może zażądać legalizacji dokumentu przez odpowiedni urząd miejscowy (adekwatnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości, itp.). Wówczas dokument ostatecznie uzyska klauzulę pełnej legalizacji , czyli zarówno potwierdzenie wydania dokumentu zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia, jak również poświadczenie pieczęci organu i podpisu urzędnika dokonującego legalizacji w imieniu urzędu miejscowego.

   

  W celu uzyskania legalizacji, należy dostarczyć do urzędu dokument w oryginale wraz z legalizacją dokonaną ówcześnie przez chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czynność ta nie wymaga osobistego stawiennictwa, niemniej jednak osoba stawiająca się w urzędzie ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (nie wymagane jest upoważnienie).

   

  Legalizacja jest czynnością odpłatną. Opłatę konsularną pobiera się za każdy dokument (bez względu na ilość stron). Aktualne opłaty konsularne znajdują się w dziale „Opłaty konsularne" (Informacje konsularne opłaty konsularne).

   

  B.    Poświadczanie polskich dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

   

  Polskie dokumenty urzędowe poświadczane są poprzez:

   

  1. Apostille - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

  2. Legalizację - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

   

  Właściwym urzędem do wydawania apostille lub dokonywania legalizacji, w stosunku do polskich dokumentów jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

  MSZ Dział Legalizacji

  Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

  Tel: (48 22) 523 9463 lub (48 22) 523 9128

  e-mail : krzysztof.augustyniak@msz.gov.pllub monika.grabek@msz.gov.pl

  godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku, 9.00-13.00

   

  Informacje w sprawie poświadczenia dokumentów można też uzyskać w Dziale Informacji Konsularnej MSZ, tel. (48 22) 523 9451.   

   

  Niektóre dokumenty, przed wydaniem apostille lub dokonaniem legalizacji w MSZ, wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia:

   

  - dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) poświadcza Prezes właściwego sądu okręgowego;

  - dyplomy wyższych uczelni poświadcza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl), jednakże legalizacji dyplomów uczelni artystycznych (Akademie Muzyczne, Akademie Sztuk Pięknych, Szkoły Teatralne i Filmowe) dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Minister Obrony Narodowej; legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Minister Zdrowia; legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Minister Infrastruktury;

  - „nową maturę" poświadcza Ministerstwo Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl);

  - świadectwa szkolne poświadcza właściwe terytorialnie kuratorium oświaty;

  - dyplomy mistrzowskie, świadectwa rzemieślnicze poświadcza Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie;

  - dokumenty handlowe poświadcza Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie i regionalne izby gospodarcze (http://www.kig.pl).

   

  Wysokość opłaty skarbowej za poświadczenie dokumentów wynosi: 60 PLN za apostille lub 26 PLN za legalizację dokumentów (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U.  2006 r. Nr 225, poz. 1635). Opłatę wnosi się za każdy poświadczany dokument. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie znajdującej się na terenie MSZ lub bezgotówkowo na rachunek:

   

  Urząd M.St. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43

  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

   

  Wniosek o wydanie apostille lub dokonanie legalizacji dokumentów można złożyć w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia). Dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy. Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego) oraz podać swój adres zwrotny . Poświadczone dokumenty zostaną wówczas do Państwa odesłane pocztą , także za granicę. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: