close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • INFORMACJE CELNE

 •  

  Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej będą zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 euro (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). Zgodnie z rozporządzeniem unijnym, obowiązek zgłoszenia występuje w przypadku przywozu lub wywozu środków płatniczych przez granicę zewnętrzną UE. Jednak w niektórych państwach członkowskich (w tym w Polsce) obowiązek wypełnienia zgłoszenia dewizowego dotyczy także pasażerów tranzytowych oraz takich, którzy przekraczają granicę państwową nawet w ruchu wewnątrzunijnym.

   

  Jednolite przepisy prawne mają na celu wprowadzenie na terytorium UE wspólnego podejścia do kontroli przepływu gotówki z lub do państw UE. Uzupełniają one unijną dyrektywę o praniu pieniędzy, która umożliwia monitorowanie transakcji dokonywanych przez instytucje kredytowe i finansowe.

   

  Uprawnione organy wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000 euro lub wyższej (wysokość i charakter nakładanych sankcji pozostają w gestii poszczególnych państw członkowskich UE - mogą to być grzywny w różnej wysokości, ale - w określonych przypadkach - także sankcje pozbawienia wolności).

   

  Państwa członkowskie zobowiązane są do gromadzenia informacji zebranych na podstawie składanych deklaracji lub będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i udostępniania ich organom zajmującym się zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku zaistnienia przesłanek, że przewóz gotówki lub innych środków płatniczych ma związek np. z praniem pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Państwa członkowskie mogą wymieniać się takimi informacjami.

   

  Wprowadzane przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy gotówki w kwocie równej lub przekraczającej 10.000 euro. Warto jednak, aby polscy obywatele pamiętali o jednolitym obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.