close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje  dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.


  Zasady wydawania dokumentów paszportowych zostały określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 268). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

   

  Obywatele polscy zamieszkujący na stałe poza granicami kraju składają wnioski o wydanie paszportu i dokonują odbioru paszportów osobiście w urzędzie konsularnym właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów paszportowych między urzędami konsularnymi oraz między organami krajowymi i zagranicznymi w celu ich wydania.


  Tożsamość i obywatelstwo osoby wnioskującej o dokument paszportowy ustala się na podstawie ważnego polskiego paszportu, ważnego polskiego dowodu osobistego, dostępnych ewidencji.

   

  Osoby składające wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego, które utraciły poprzedni paszport, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o okolicznościach jego utraty. W celu ustalenia tożsamości i obywatelstwa osoby, która utraciła paszport, ustala się na podstawie ważnego polskiego dowodu osobistego. W przypadku braku ważnego paszportu polskiego i ważnego dowodu osobistego tożsamość i obywatelstwo osoby ustalane są na podstawie dostępnych dla urzędu ewidencji. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości za pomocą powyższych konsul może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów: aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa.


  Nie ma możliwości potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa osoby przez oświadczenie osoby trzeciej posiadającej ważny paszport polski.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: