close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STREFA SCHENGEN

 • Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 24 państwa. Kraje te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium.

   

  Aby wjechać na terytorium Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą również spełniać następujące warunki:

   

  • uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
  • nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
  • nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.

  Po przejściu kontroli granicznej, można swobodnie poruszać się po strefie Schengen.

  Jednolita wiza krótkoterminowa Schengen (C) - umożliwia pobyt na terytorium państw członkowskich strefy Schengen do 90 dni, w ciągu 180 dni od momentu pierwszego wjazdu.

  Oprócz wiz jednolitych, kraje Schengen wydają długoterminowe wizy krajowe (D) ważne od 91 do 365 dni oraz zezwolenia na pobyt, które są ważne tylko na terytorium kraju wydającego.

   

  Posiadacze zezwoleń na pobyt wydanych przez jedno z państw Schengen, mogą podróżować po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni.


  Warunki wjazdu na terytorium Polski i Strefy Schengen dla obywateli państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym (obywatele Wietnamu)

   

  Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:

  • krótkoterminową wizę jednolitą Schengen (C),
  • długoterminową polską wizę krajową (D),
  • zezwolenie na pobyt w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo Schengen.

   

  Wymagania dla obywateli państw trzecich (Wietnam) ubiegających się o wizę pobytową krótkoterminową jednolitą Schengen (C), bądź wizę pobytową długoterminową krajową (D).

   

  Aplikant zobowiązany jest osobiście złożyć zarejestrowany uprzednio w systemie e-konsulat wniosek wizowy w godzinach przyjęć konsulatu oraz uiścić opłatę wizową. Na czas rozpatrywania wniosku, aplikant zostawia w urzędzie ważny dokument podróży (paszport). Podlega on zwrotowi osobie zainteresowanej po zakończeniu procedury i wydaniu przez konsula decyzji.

  Nie udziela się informacji na temat przebiegu procesu wizowego przed jego zakończeniem.

  Wszystkie załączone dokumenty powinny być prezentowane w oryginale. Do wniosku powinny być załączone kserokopie wszystkich dokumentów oryginalnych, podlegających zwrotowi aplikantowi. Dokumenty wietnamskie powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

  UWAGA!

  Wymienione wymagania są warunkami koniecznymi, lecz niewystarczającymi do otrzymania wizy. Ostateczna decyzja należy do konsula po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami.

   

   Wspólnotowy Kodeks Wizowy Schengen

   

  Zgodnie ze Wspólnotowym Kodeksem Wizowym Schengen, zasady składania wniosków wizowych są następujące:

  1. Wniosek wizowy

  - obowiązuje standardowy wzór wniosku o wizę jednolitą Schengen (C);
  - każda osoba ubiegająca się o wizę składa wypełniony i podpisany wniosek wizowy; nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego; oznacza to, iż dziecko wpisane do paszportu rodzica składa oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica;

  - w stosunku do wiz krajowych (D), obowiązuje standardowy wzór formularza.
   

  2. Dokument podróży

  Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny paszport, który spełnia następujące kryteria:

  a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw Schengen;
  b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  Obowiązuje bezwzględny wymóg osobistego składania dokumentów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: