close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 • Podanie-kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, pismem technicznym (duże litery).

   

  Prosimy nie wypełniać rubryk „adnotacje urzędowe".

  Pkt 1. Należy podać aktualne nazwisko, a w wierszach poniżej w przypadku kobiet - nazwisko rodowe (panieńskie), i ewentualnie w następnej rubryce wszystkie inne poprzednio używane nazwiska. W przypadku podania nazwiska innego niż rodowe konieczne jest dołączenie dokumentu (ów) wydanych przez polski urząd stanu cywilnego, świadczących o nowym nazwisku, np. akt zawarcia związku małżeńskiego.

  Pkt 2. Proszę o wpisanie imienia lub imion, zgodnie z aktem urodzenia.

  Pkt 3. Proszę wpisać w pierwszej kolejności imię ojca, następnie imię matki i jej nazwisko rodowe.

  Pkt 4. Należy podać datę i miejsce urodzenia osoby, dla której ma być wydany paszport.

  Pkt 5. Prosimy podać posiadane obywatelstwo. W przypadku posiadania dwóch i więcej obywatelstw należy je podać, wpisując np. „polskie / wietnamskie".

  Pkt 6. Należy podać aktualny adres zamieszkania na terenie Wietnamu, również w przypadku, jeśli jest to tylko pobyt czasowy.

  W tym punkcie należy koniecznie podać nr telefonu. Jest to bardzo ważne dla utrzymania kontaktu z Państwem w celu uzyskania wyjaśnień, dodatkowych pytań i poinformowania o terminie odbioru paszportu.

  Pkt 7. Prosimy podać ostatnie miejsce stałego pobytu w Polsce..

  W rubryce „nr ewidencyjny" należy podać swój numer ewidencyjny (PESEL). Znajduje się on w dowodzie osobistym lub paszporcie. Jeżeli Państwo nie mają numeru ewidencyjnego, należy wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL.

  Na odwrocie podania-kwestionariusza w ramce przeznaczonej na podpis posiadacza należy złożyć swój podpis. Podpis składa również osoba niepełnoletnia, ale powyżej 13 roku życia. W przypadku dzieci do lat 13 ramka pozostaje pusta. PROSIMY PAMIĘTAĆ, ABY PODPIS NIE DOTYKAŁ RAMKI I NIE WYCHODZIŁ POZA NIĄ. Podpis ten będzie skanowany do paszportu i jakiekolwiek przekroczenie linii ramki powoduje, niemożliwość wydruku paszportu.

  W liniach poniżej podpisu posiadacza paszportu prosimy podać swój rysopis (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne).

  Pkt 8. Prosimy podać serię, nr i datę wydania dotychczasowego paszportu oraz przez jaki organ został wystawiony. Jeżeli aplikują Państwo o pierwszy paszport (np. dla dziecka), prosimy podać nr aktu urodzenia i nazwę polskiego urzędu stanu cywilnego, który go wydał.

  Pkt 9. Należy podać imię, nazwisko i adres osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności, np. w razie nieszczęśliwego wypadku.

  Pkt 10. Należy podać inne ważne informacje mające znaczenie dla wydania paszportu.

  Wnioski muszą być opatrzone datą i podpisane. W imieniu osób niepełnoletnich wnioski podpisuje jedno z rodziców lub opiekun prawny w obecności urzędnika konsularnego. Podania wypełnione nieczytelnie i niekompletne nie będą przyjmowane.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: