close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

 •  

  Osoba składająca wniosek (do pobrania tutaj, dostępny również w zakładce Informacje konsularne -> Wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego) wypełnia w dniu złożenia wniosku czytelnie punkty od 1 do 14, podając dane – zgodnie ze stanem prawnym na dzień złożenia wniosku. 

   

  Pkt 1. Należy podać numer PESEL. Jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie posiada numeru PESEL,  miejsce należy pozostawić puste.

   

  Pkt 2. Należy podać nazwisko obecnie noszone, zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania wniosku. Jeżeli wniosek dotyczy osoby, która ubiega się o wymianę paszportu w związku ze zmianą nazwiska, np. w zawiązku z zawarciem małżeństwa - w tej rubryce należy podać nowe nazwisko.

   

  Pkt 3. Należy podać nazwisko rodowe (czyli nazwisko zamieszczone w odpisie polskiego aktu urodzenia) i inne nazwiska, jeżeli były zmieniane.

  (Nazwisko rodowe jest nazywane potocznie w przypadku dotyczącym kobiet – nazwiskiem panieńskim).

  Wymóg podania nazwiska rodowego dotyczy każdej osoby, dla której ma być wydany paszport lub paszport tymczasowy - czyli kobiet, mężczyzn, osób małoletnich.

   

  Przykłady:

  - osoba, która od urodzenia nosi nazwisko Kowalski i nie zmieniała nazwiska, podaje w tym punkcie dane: rod. Kowalski, nie było  zmiany nazwiska,

  - osoba, która od urodzenia nosi nazwisko Kowalska, i nie zmieniała nazwiska,  podaje w tym punkcie

  dane: rod. Kowalska, nie było zmiany nazwiska,

  - osoba, która od urodzenia nosiła  nazwisko Nowak, a następnie po zawarciu małżeństwa - nosiła nazwisko Nowak-Kowalska, po rozwodzie nosi nazwisko – Nowak, podaje w tym punkcie dane: rod. Nowak,  poprzednie nazwisko – Nowak-Kowalska.

   

  Pkt 4. Należy podać imiona – zgodnie z danymi zawartymi w odpisie polskiego aktu urodzenia.

    

  Pkt 5. Imiona rodziców.

   

  Pkt 6. Nazwisko rodowe matki (potocznie zwane nazwiskiem panieńskim).

   

  Pkt 7.  Data urodzenia: w pierwszych 2 „okienkach” należy podać cyfry określające dzień urodzenia,

  w  dwóch następnych okienkach – cyfry określające miesiąc, w pozostałych 4 okienkach – cyfry określające rok urodzenia.

  Skróty umieszczone pod okienkami w nadruku „data urodzenia: dd-mm-rrrr” oznaczają:

  dd- dzień (urodzenia), mm – miesiąc (urodzenia), rrrr- rok (urodzenia).

   

  Przykłady:

  Osoba urodzona 1 marca 1987 roku =    0    1 -   0      3    -    1     9       8     7              

   

  Osoba urodzona 23 listopada 1987 roku   =     2    3  -   1     1    -    1     9       8      7         

   

  Osoba urodzona 5 września 2011 roku   =    0    5  -   0     9    -    2    0    1    1        

               

  Pkt 8. Należy podać nazwę miejscowości, w której dana osoba urodziła się.  

   

  Pkt 9. Adres do korespondencji za granicą.

  Uwaga: osoba składająca wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca stałego pobytu – podaje adres swojego miejsca stałego pobytu.

  Osoba mająca miejsce stałego pobytu w Polsce – podaje swój adres miejsca stałego pobytu w Polsce, osoba mająca miejsce stałego pobytu za granicą podaje swój adres miejsca stałego pobytu za granicą.

   

  Pkt 10. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – podanie danych nie jest obowiązkowe.

   

  Pkt 12. W ramce podpis składa osoba, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób poniżej 13-tego roku życia ramkę pozostawia się pustą. Podpis ten zostanie zamieszczony w paszporcie (biometrycznym).

  Uwaga: podpis nie może dotykać ani przecinać ramki.

   

  Pkt 13. Osoba składająca wniosek powinna zapoznać się z treścią oświadczenia zamieszczonego w tym punkcie, a następnie złożyć swój podpis, wpisać nazwę miejscowości i podać datę.

  Jeżeli jest składany wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie małoletniej (czyli osobie, która nie ukończyła 18 lat) – podpis składa 1 z rodziców (lub oboje).

   

  Pkt 14. Rodzice lub odpowiednio – ustanowieni przez sąd opiekunowie składający wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego małoletniemu dziecku podpisy składają w obecności urzędnika.

   

  Osoba składająca wniosek nie wypełnia innych rubryk niż od 1 do 14.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1026, z późn. zm).

   

   

  <    >

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: