close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO, UTRATY/ZNISZCZENIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

 • PASZPORT TYMCZASOWY:

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:
  - obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego sporządzonego w kraju.

  - osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,

  - osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

  - osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter przejściowy.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wydać paszport tymczasowy (bez zamieszczania w nim numeru PESEL) małoletniemu urodzonemu za granicą (pierwszy paszport dla noworodka - wymagany jest oryginał wietnamskiego aktu urodzenia), obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym, obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu w okręgu konsularnym, któremu do chwili złożenia wniosku o paszport nie został nadany numer PESEL.

   

  W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż  przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

   

  W celu uzyskania paszportu tymczasowego należy złożyć:

  • Wypełniony wniosek o wydanie  paszportu tymczasowego  (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).

   Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki  (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). Podpis składa się po ukończeniu 13-go roku życia.

  • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie wskazanej wyżej fotografii, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie   o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

   Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej .

  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.
  • Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

   Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę  lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym).

    

   Jeśli wniosek o paszport tymczasowy jest składany dla osoby małoletniej dodatkowo należy dostarczyć:

   - aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej,

   - ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio dowody osobiste) rodziców lub opiekunów prawnych.

    

   Na wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

   Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku gdy: jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej /lub  władza rodzicielska została ograniczona w taki sposób, że nie przysługuje mu w zakresie  współdecydowania o istotnych sprawach dziecka (do takich spraw zalicza się sprawę  wydania paszportu). Należy okazać oryginał prawomocnego orzeczenia sądu w tej sprawie.

   W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Orzeczenie powinno wyraźnie wskazywać, że paszport może być wydany bez konieczności uzyskania zgody drugiego rodzica. Orzeczenie (prawomocne) zastępuje zgodę na wydanie paszportu („jednorazowo”) i nie może zostać wykorzystane do wydania kolejnego paszportu.

   Jeżeli jeden z rodziców nie żyje, należy okazać oryginał odpisu aktu zgonu.

   Jeżeli w odpisie polskiego aktu urodzenia figurują „dane kryjące” dotyczące ojca. Wówczas zgodę na wydanie dziecku paszportu/paszportu tymczasowego wyraża tylko matka.

    

   Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek, należy złożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka. W przypadku kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (czyli w sytuacji, kiedy nie nastąpiło uznanie ojcostwa ani ojcostwo nie zostało ustalone) -  zgodę na wydanie dokumentu paszportowego wyraża jedynie matka dziecka.

    

    

   Okres oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi zwykle 1 dzień roboczy.

    

   UTRATA DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

    

   Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

   Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

   - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym).

   - Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

    

   Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   Należy pamiętać, że:

   - Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

   - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

    

   UWAGA: Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

    

   UWAGA: W przypadku utraty dokumentu paszportowego w Wietnamie w wyniku kradzieży zalecane jest  zgłoszenie zdarzenia na policji, w celu otrzymania stosownego raportu. Przedstawienie raportu organom imigracyjnym może być wymagane podczas ubiegania się o wizę do paszportu lub paszportu tymczasowego, w celu przedłużenia  pobytu lub wyjazdu z Wietnamu. Służy również do potwierdzenia, iż utrata paszportu nastąpiła nie z winy obywatela (np. wskutek kradzieży).

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: