close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 • INFORMACJA O ZASADACH UZYSKANIA PASZPORTU DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

  Z uwagi na fakt, iż wyrobienie nowego paszportu w Konsulacie może potrwać ok. 2 miesięcy, zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 2 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego. Ambasada nie ma wpływu na czas personalizacji dokumentów i termin ich wysyłki z Polski.

   

  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego (art. 23, ust. 1, pkt. 3). Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10-letniego lub 5-letniego. Osoba wnioskująca o wydanie paszportu zachowuje dotychczasowy dokument przez cały okres trwania procedury. Oddaje go dopiero w momencie odbioru nowego paszportu.

   

  Złożenie wniosku o paszport centralnie personalizowany, związane jest z koniecznością pobrania odcisków palców z obu dłoni. W związku z czym, konieczne jest umówienie spotkania z Konsulem, co można zrobić telefonicznie lub drogą mailową.

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

  Oboje rodzice przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej  i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio  ew. dowody osobiste). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby.

  (Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym).

  Należy złożyć:

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).

  Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

  - Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. WZÓR ZDJĘCIA.

  W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię:

  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia.

  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

  • - Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty  - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

   - Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

   Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa małoletniego albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby małoletniej,  konsul może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. 

   W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

   Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym).

   ---------

   W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpis zagranicznego aktu urodzenia małoletniego do sprawy wydania paszportu tymczasowego (w którym nie będzie zamieszczony numer PESEL).

   Uwaga: W sytuacji, gdy przedkładane odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego nie dają podstaw do bezproblemowego wydania paszportu tymczasowego, konsul może żądać przedłożenia odpisu polskiego aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   Uwaga - zasady nadawania nazwiska dziecku: Jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem dziecko nosi nazwisko zgodnie z aktem małżeństwa, w zależności od treści oświadczenia złożonego przez małżonków w momencie zawarcia związku to może być nazwisko po ojcu, po matce lub podwójne nazwisko stanowiące połączenie nazwisk rodziców (małżonków);
   Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem dziecko nosi nazwisko ojca (jeśli nastąpiło uznanie dziecka i ojciec jest wpisany w akcie urodzenia) lub nazwisko matki; Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem dziecko nie może nosić podwójnego nazwiska stanowiącego połączenie nazwisk rodziców;
   Jeżeli dziecko nie zostało uznane przez ojca (ojciec nie jest wpisany w akcie urodzenia) dziecko nosi nazwisko matki;
   Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa matki albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

    

   Opłaty za wydanie paszportu są przyjmowane tylko w walucie miejscowej (dong wietnamski - VND), w gotówce, w Konsulacie.

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 758).

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: