close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY ULGOWE I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 •  

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

   

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

   

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

   

  Uwaga: Nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu osobie do 18. roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny (ust. 6, w § 3 rozporządzenia MSWiA z 8 lipca 2019 r.). Pozostałe osoby, którym przysługują przewidziane przepisami ulgi nadal zobowiązane są do przedłożenia dokumentu uprawniającego do zniżki.

   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Opłaty ulgowe i zwolnienia z opłat

   

  Częściowo zwolnione z opłat są osoby, które wymieniają paszporty w związku:

   

  • ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,
  • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
  • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

   

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu (w przypadku paszportów 5-letnich – jedną piątą).

   

  Tutaj znajduje się Tabela Opłat Konsularnych

   

  Podstawy prawne

   

  • Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 1919 oraz z 2019 r. poz. 730);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1026, z późn. zm).;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: