close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 20 sierpnia 2015

  Ambasada Polska w Hanoi sprzedaje, w trybie publicznego przetargu pisemnego, używany samochód Mitsubishi Pajero dyplomatom lub obywatelom Wietnamu

  Szczegóły dotyczące samochodu:
  - Samochód: Mitsubishi Pajero 3.0 GLS

  - Rok pierwszej rejestracji: 2005

  - Model rocznikowy: 2005

  - Rok produkcji: 2004
  - Skrzynia biegów: automatyczna
  - Nadwozie: SUV, 7 miejsc
  - Silnik: 3,0 l
  - Przebieg: 132 582 km
  - Kolor: srebrny
  - Nr nadwozia: JMYLRV73W5J703906
  - Paliwo: benzyna
  - Stan: dobry

   

   

  Samochód można oglądać w siedzibie Ambasady Polskiej, ulica 3 Chua Mot Cot między 09:00 a 12:00 od 7 do 11 września 2015 w dni robocze po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 04 38452027). Samochód jest sprzedawany w obecnym stanie, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Formularze przetargowe dostępne są w recepcji Ambasady oraz mogą być pobrane tutaj.

   

  Formularz przetargowy musi być dostarczony w zaklejonej kopercie oznaczonej „przetarg na samochód”  i zaadresowany:

  Komisja Przetargowa,
  Ambasada Polska,
  3 Chua Mot Cot, Hanoi
  do godziny 12:00, 11 września 2015. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte.

   

  Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Uczestnicy przetargu nie mogą testować ani prowadzić samochodu.

   

  Samochód jest sprzedawany pod warunkiem, że wszystkie wymagane przez władze Wietnamu cła
  i podatki, jeśli takie mają zastosowanie, będą opłacone przez kupującego. Samochód zostanie przekazany kupującemu wyłącznie po wypełnieniu przez niego wszystkich podatkowych i administracyjnych zobowiązań wynikających z procedur sprzedaży samochodu.

  Jeśli nabywca korzysta z przywileju zwolnienia z podatku, musi przedstawić na to dowód i udostępnić sprzedającemu odpowiednie dokumenty konieczne do zmiany rejestracji samochodu.

   

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wynosi  500,- USD w gotówce, płatne w kasie Ambasady w godzinach 09:00-12:00 w dniu złożenia oferty.
  W  przypadku, gdy uczestnik nie wygra przetargu, wadium zostanie mu zwrócone.
  W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
  W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, ale odmówi kupna samochodu, wadium nie zostanie zwrócone.

   

  Cena wywoławcza wynosi 6000,- USD. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2015 r. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Oferowana cena jest ceną netto, nie obejmującą cła i podatków. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny.  Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej najwyższej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji. Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy i zapłaty kwoty przetargowej w kasie Ambasady w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Po otrzymaniu kwoty przetargowej Ambasada Polska przekaże dokumenty samochodu nabywcy  w celu opłaceniu cła
  i podatków.

   

  Sprzedający może zamknąć przetarg w każdej chwili bez rozstrzygnięcia i bez podawania przyczyn.

   

   

   

  Announcement

   

  The Embassy of Poland in Hanoi is selling, in the form of written public bid, one used Mitsubishi Pajero to diplomats or Vietnamese citizens.

  Vehicle details:
  - Vehicle: Mitsubishi Pajero 3.0 GLS

  - First registered: 2005

  - Model year: 2005

  - Year of production:  2004
  - Transmission:  automatic
  - Body type:  SUV, 7 seats
  - Engine: 3,0 l
  - Mileage: 132 582 km
  - Color: silver
  - Chassis number:  JMYLRV73W5J703906
  - Fuel:  petrol
  - Condition:  good

   

   

  The car can be seen  at the Embassy of Poland, 3 Chua Mot Cot between 09:00 am and 12:00 pm from 7 to 11 September, 2015 on working days after having made an appointment (phone: 04 38452027). The car is sold on “as is” basis, the seller makes no warranties about its condition nor is he responsible for its hidden defects.  Bidding forms are available at the Embassy’s reception, and to download here. Bid application form must be submitted in a sealed envelope marked “Bid for Car” and addressed:
   

  the Bidding Commission,
  Embassy of Poland,
  3 Chua Mot Cot, Hanoi
  before 12:00 pm, 11 September, 2015. No submission will be accepted after the deadline.

  Incomplete or unsigned offers will be rejected.  If the bidder fails to pay the deposit, his offer will be as well automatically rejected.

  Bidders are not allowed to test and drive the car.

   

  The car will be sold on the understanding that all the required Vietnamese Government duties or taxes, if any, will be the responsibility of the purchaser. The car will only be handed over to the successful bidder after he has fulfilled all tax and administrative obligations required for the car transfer procedures.

   

  If the buyer benefits from tax exemption privilege, he must provide proof of this status and share all relevant documents required for the registration with the seller.

   

  The condition to take part in the bid is payment of a deposit. The deposit amount is USD 500,- in cash, to be paid at the Embassy’s cash desk between 09:00 am and 12:00 pm on the day of submitting the application form.
  In case the bidder does not win the bid the deposit will be returned to him.
  In case the bidder wins the bid the deposit will be included in the bidding amount.
  In case the bidder wins the bid but refuses to buy the car the deposit will not be returned.

   

  The base price is USD 6000,-. The offers will be opened by the Bidding Commission on 11 September, 2015. The Embassy of Poland will select the bid offering the highest price. The offered price is a net price, not including duties and taxes. The paid deposit will be included  in the bidding amount. The other bidders will be able to collect their deposits at the Embassy’s cash desk.

   

  If the same highest price will be offered by a few bidders, the bid will be continued in the form of auction. The buyer is obliged to sign a contract and to pay the bidding amount  in cash in USD dollars at the Embassy’s cash desk within 7 days after the bid is settled.  After receiving the bidding amount the Embassy of Poland will hand the papers of the car to the winning offer to pay all duties and taxes.

   

  The seller may at any time withdraw the car from the bid without informing about the reasons.

   

   

  back
  back_profile
  dashboard
  engine
  engine_closeup
  front
  interior_2nd_row
  interior_dashboard
  interior_driver_seat
  interior_from_backseat
  other_profile
  profile
  side

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: