close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Hanoi odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych Nr 13 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych wydanym na podstawie następujących przepisów:
  › Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  › Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Hanoi mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Hanoi lub jej pracowników.

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Hanoi mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Hanoi, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

  Ambasada RP w Hanoi nie rozpatruje skarg na organy wietnamskie.


  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw takich samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe ponieważ polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie placówki dyplomatyczne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  1. Pisemnie:
  Biuro Kontroli i Audytu
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

  2. Faksem:
  Fax.: + 48 22 523 83 72
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MSZ:
  skargi.wnioski@msz.gov.pl

  4. Ustnie do protokołu:
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyjmowani są:
  - w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:00.
  - we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00,
  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. 48 - 22 - 523 94 46).

  5. Pisemnie w Wietnamie pod adresem:
  Ambasada RP w Hanoi/Embassy of the Republic of Poland in Hanoi
  3 Chua Mot Cot Str., Ba Dinh, Hanoi, Vietnam.

  6. Osobiście w Ambasadzie RP w Hanoi:
  Skargi i wnioski przyjmuje pan Grzegorz Rybarski w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 08:30 do 10:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 0084 2438452027) lub w innych godzinach ustalonych telefonicznie lub e-mailowo.

  Wyjaśnienia dotyczące procedury składania skarg można uzyskać w Polsce:
  - kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: skargi.wnioski@msz.gov.pl
  - dzwoniąc na numer telefonu: + 48 22 523 94 46.
   
   


  Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
   


  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:
  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady, wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone, informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce, załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.), w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

  Tagi: skargi

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: