close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • UWAGA!

   

  Złożenie wniosku wizowego musi być bezwzględnie poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku pod adresem: e-konsulat.gov.pl

   

  Obecnie jedyną polską placówką w Niemczech uprawnioną do wydawania wiz jest Ambasada RP w Berlinie.

   

   

  Podstawowe informacje wizowe

   

  Właściwość państwa do rozpatrzenia wniosku wizowego

  Właściwe do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jest państwo, które stanowi cel wizyty, a jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jeden kraj – państwo, którego terytorium stanowi główny cel wizyty. Jeżeli nie można określić głównego celu wizyty, właściwe do wydania wizy jest państwo, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich UE.

   

  Właściwość konsulatów

  Wniosek jest rozpatrywany przez konsulat, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę. Konsulat rozpatruje wniosek złożony przez osobę, która legalnie przebywa, ale nie mieszka w obszarze właściwości tego konsulatu tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o wizę szczegółowo, pisemnie uzasadniła złożenie wniosku w tym konsulacie.

  Wizę krajową w celu pracy wydaje co do zasady konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca.

  Wizę krajową w celu repatriacji wydaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie.

   

  Wizy jednolite (dawniej Schengen) – typ C

  Wiza jednolita umożliwia pobyt w Polsce i innych państwach obszaru Schengen przez okres maksymalnie do 90 dni w okresie następujących po sobie 180 dni liczonych od daty pierwszego wjazdu (podczas jednego lub kilku pobytów).

  W przypadku wydania wizy jednolitej z okresem pobytu 90 dni, nie jest możliwe wydanie kolejnej wizy jednolitej, jeżeli od dnia pierwszego wjazdu nie minęło 180 dni.

  Wizy jednolite są ważne do pięciu lat.

   

  Wizy krajowe – typ D

  Wiza krajowa umożliwia pobyt w Polsce przez okres od 91 do 365 dni (podczas jednego lub kilku pobytów) w okresie jej ważności, który może wynosić maksymalnie 365 dni.

  Wiza krajowa umożliwia również pobyt w innych państwach obszaru Schengen przez okres do 90 dni w okresie następujących po sobie 180 dni.

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa

  Obowiązek posiadania tranzytowej wizy lotniskowej podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych, znajdujących się na terytorium państw członkowskich UE, dotyczy obywateli Afganistanu, Bangladeszu, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Demokratycznej Republiki Konga, Nigerii, Pakistanu, Somalii i Sri Lanki.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę:

  1. Dokument podróży:

  - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;

  - posiadający minimum 2 wolne strony;

  - wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Tytuł pobytowy (wiza, pozwolenie na pobyt, itp.) potwierdzający legalny pobyt w RFN.

  3. Wypełniony przez Internet ( e-konsulat.gov.pl ) i podpisany wniosek wizowy.

  4. Fotografia biometryczna.

  5. Ubezpieczenie zdrowotne na kwotę minimum 30.000 Euro (bądź równowartość w innej walucie), ważne na całym obszarze Schengen, wraz z potwierdzeniem, że składki zostały opłacone. Z obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zwolnieni są m.in.: posiadacze Karty Polaka oraz cudzoziemcy wjeżdżający do Polski w celu podjęcia pracy (od dnia, w którym przysługiwać im będą świadczenia opieki zdrowotnej finansowane z środków publicznych).

  6. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pobyt i wyjazd z obszaru Schengen lub Polski. Z obowiązku tego zwolnieni są m.in.:

  - posiadacze Karty Polaka;

  - osoby udające się do Polski w celu wykonywania pracy;

  - osoby posiadające zaproszenie wpisane do ewidencji wojewody;

  - członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej.

  7. Dokumenty potwierdzające cel pobytu, przykładowo:

  - w przypadku studiów, nauki, itp.: zaświadczenie z uczelni bądź szkoły oraz – o ile nauka jest płatna – potwierdzenie opłacenia czesnego;

  - w przypadku pracy: umowa o pracę oraz pozwolenie na pracę albo oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;

  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji działalności gospodarczej, umowy z kontrahentami, dokumenty potwierdzające transakcje finansowe dokonywane z kontrahentami, dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej;

  - w przypadku odwiedzin rodziny lub znajomych: zaproszenie wpisane do ewidencji wojewody albo dokument wskazujący na pokrewieństwo.

   

   

  Wszystkie dokumenty powinny być przedstawione do wglądu w oryginale, a ich kopie przygotowane do pozostawienia w urzędzie. Dokumenty w językach innych niż polski, niemiecki i angielski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wystawione przez organy innych państw niż Polska i Niemcy powinny być opatrzone apostille bądź zalegalizowane przez polskiego konsula w państwie wystawienia.

   

  Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży. Wniosek można złożyć wyłącznie osobiście. W przypadku małoletnich wniosek składa jedno z rodziców (albo inna osoba posiadająca władzę rodzicielską), wymaga to przedłożenia odpisu aktu urodzenia (bądź innego dokumentu wskazującego na władzę rodzicielską).

  Osoby, które posiadają już ważną wizę i zamierzają przedłużyć pobyt w Polsce, powinny bezwzględnie występować do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na pobyt i karty pobytu. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się przy tym za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

   

  Termin na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wynosi 15 dni, w uzasadnionych przypadkach może jednak ulec wydłużeniu.

  Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Opłata za złożenie wniosku wynosi 60 Euro. Wniosek składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy. Konsul rozpatruje wniosek w terminie 7 dni.

   

  Funkcjonariusze Straży Granicznej są zawsze uprawnieni do odmowy wjazdu na teren RP.

   

   

   

  Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
  • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
  • Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: