close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

 • 4 listopada 2015

   

  Fot. Fotolia.com

   

   

   

  Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).

   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

   

  LTV jest wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgody przez każde z nich. 

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*


  Wiza A wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

     WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

  •             wydrukowany z systemu e-konsulat (w przypadku PPWW wypełniony i podpisany wniosek wizowy) , wypełniony i podpisany formularz wniosku wizowego;

  •             aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 (art. 10 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009,);

  •             paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu (w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte), posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy (art. 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009,);

  •             kopię paszportu z danymi personalnymi;

  •             kopię wiz Schengen i krajowych wydanych przez państwa członkowskie Schengen w ostatnich 3 latach;

  •             Kopię stron z paszportu zawierających odcisk pieczęci wjazdowych i wyjazdowych w okresie ważności ostatniej posiadanej wizy Schengen lub krajowej wydanej przez państwa członkowskie Schengen;  

  •             Ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR, pokrywające wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne przez okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Aplikujący o wizę 1-krotną lub 2-krotną powinni posiadać ubezpieczenie ważne  przez cały okres planowanego pobytu, włączając 15-dniowy okres dodatkowy (tzw. korytarz wizowy); osoby aplikujące o wizę wielokrotną powinny posiadać ubezpieczenie pokrywające  okres pierwszego z planowanych  pobytów/wjazdu (art. 15 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009,);

  •             Bilet powrotny lub rezerwacja biletowa lub inne dokumenty potwierdzające możliwość wykorzystania środków transportu, np. umowa z przedsiębiorstwem przewozowym lub kopia dowodu rejestracyjnego samochodu własnego oraz prawa jazdy lub dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z samochodu należącego do innych podmiotów lub innego środka transportu itp.  

   

  Dodatkowo wnioskodawcy należący do poniższych grup podróżujących załączają:

   

  • Pracownicy najemni
  • - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące i w stosownych przypadkach (o ile miało to miejsce w ostatnich 3 miesiącach) - datę zakończenia zatrudnienia;

  • Prywatni przedsiębiorcy

  - świadectwo rejestracji firmy;

  - ostatnia roczna deklaracja podatkowa;

   

  • Osoby niepracujące

  - emeryci lub renciści - legitymacja emeryta/rencisty;

  - uczniowie i studenci – legitymacja studencka/uczniowska lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów;

  – inne osoby niepracujące (bezrobotni) przedstawiają dokumenty potwierdzające ich związek z Białorusią (np.  akt ślubu; akt urodzenia dzieci mieszkających w Białorusi, dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości na terytorium Białorusi itp.) oraz kopia stron książeczki pracy (oryginał do wglądu) zawierającej dane osobowe oraz dane dotyczące zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat – jeśli pracował;

   

  •  Cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RB            

  - zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białorusi. W przypadku wnioskowania o wizę w celu wykonywania pracy należy przedłożyć zezwolenie na pobyt stały w RB (vid na zhitelstvo). 

   

  • Osoby Niepełnoletnie

  -  akt urodzenia;

  - notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj

  - jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi sporządzona przez notariusza;

  - jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument);

  - w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   

  Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na podróż i pobyt:

   

  - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące i/lub

  - legitymacja emeryta/rencisty wraz z informacją o wysokości otrzymywanych świadczeń i/lub  

  - zaświadczenie o otrzymywanej pomocy społecznej za ostatnie 3 miesiące i/lub  

  - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku lub kserokopię ważnej karty kredytowej wraz z zaświadczeniem z banku o dostępnych do wykorzystania limitach i/lub

  - osoby niepracujące mogą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe, przedstawiając pismo („list sponsorski”) potwierdzające pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem wraz z potwierdzeniem, że sponsor posiada wystarczające środki finansowe (tj. wyciągi bankowe, zaświadczenie o zatrudnieniu określające wysokość wynagrodzenia, dowód własności nieruchomości, własności udziałów w przedsiębiorstwie, opcji na akcje). Pismo to musi zawierać następujące informacje:

  - pełną nazwę/imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe sponsora,

  - kopię paszportu sponsora;

  - datę sporządzenia oraz podpis sponsora,

  - związek pomiędzy sponsorem a osobą ubiegającą się o wizę,

  - cel oraz czas trwania wizyty,

  - wykaz kosztów pokrywanych przez sponsora,

  - wyciąg z rachunku bankowego sponsora wraz z wykazem wszelkich operacji bankowych z ostatnich 3 miesięcy lub

  - podpisane czeki podróżne na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę lub

   - inne dokumenty potwierdzające, że dana osoba posiada wystarczające środki finansowe na podróż (tj. dowód własności nieruchomości, własności udziałów w przedsiębiorstwie, opcji na akcje).

  Wysokość środków finansowych wymaganych od cudzoziemców przy wjeździe do Rzeczypospolitej Polskiej  patrz tu:

  https://grodno.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/srodki_finansowe/

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

   

  CEL TURYSTYCZNY

   

       O wizy w celu turystycznym mogą się ubiegać osoby, które przedstawią jeden z niżej wymienionych dokumentów uzupełniających potwierdzających cel wyjazdu: 

  •             oryginał (do wglądu) oraz kopię dokumentu potwierdzającego rezerwację hotelu, pensjonatu, umowy najmu mieszkania na terytorium RP.


  •  

   


  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   

  • podróże służbowe/delegacje;
  • indywidualni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych;
  • kierowcy (towarowe i pasażerskie przewozy międzynarodowe);
  • dziennikarze.

  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

   

  • oryginał zaproszenia na określony termin i okres pobytu od polskiego partnera biznesowego, urzędu państwowego lub komitetu organizacyjnego targów, konferencji, sympozjum mających miejsce na terytorium RP, lub  ważny kontrakt z polskim przedsiębiorcą;
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RB;
    
  • dokument potwierdzający wykonywanie zadań zawiązanych z zawodem dziennikarza.

   

  W celu wykonywania pracy kierowcy należy złożyć osobiście:

   
   

  • oryginał pisma od Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników w Republice Białorusi (BAMAP), które świadczy usługi międzynarodowych przewozów samochodowych, w którym podany jest cel, okres pobytu, ilość wjazdów na terytorium państw-członków UE w ciągu pewnego okresu oraz dane o rejestracji środka transportu w Republice Białorusi; prawo jazdy, uprawnienie kierowcy na przewóz w transporcie międzynarodowym.
  • w przypadku wniosku nieskładanego za pośrednictwem BAMAP – prawo jazdy, w przypadku kierowców samochodów ciężarowych: dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym, kopie dowodów rejestracyjnych samochodu ciężarowego i naczepy albo autobusu, dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorstwa, w którym kierowca jest zatrudniony, licencja lub pozwolenie na prowadzenie długodystansowego transportu towarów lub pasażerów, umowa pomiędzy spółką białoruską i jej spółką partnerską w Polsce.

   

   

  W CELU SPORTOWYM

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu udziału w imprezach sportowych (dot. powszechnie znanych dyscyplin sportowych oraz turniejów szachowych, tanecznych, itp.).

   

  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

   
   

  • oryginał pisma od organizacji zapraszającej (należy podać datę, nazwę i czas trwania turnieju, nazwę klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału w zawodach oraz dołączyć listę uczestników z podaną datą urodzenia i zajmowanym stanowiskiem);
  • oryginał pisma (lub nota) od strony białoruskiej potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji sportowej jadącej na zaproszenie przez stronę polską.

   

   

  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski jako artyści w celu czynnego udziału w imprezach kulturalnych, w tym koncertach muzycznych, plenerach malarskich, wystawach, itp.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   
   

  • oryginał zaproszenia od organizatorów odpowiednich przedsięwzięć (z wykazem uczestników, informacją dot. czasu trwania programu i strony, która ponosi wydatki związane z wyjazdem).

   

   

  W CELU ODWIEDZIN RODZINY/ZNAJOMYCH

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu odwiedzin rodziny i znajomych posiadających uregulowany status pobytowy na terytorium RP, w tym np. dzieci uczących się / studiujących w Polsce.

   

  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

   
   

  • oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim – w tym przypadku nie jest wymagany dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych;   najbliżsi krewni (czyli mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka), będący obywatelami RP lub innych państw członkowskich UE, nie muszą rejestrować zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim; podpis na zaproszeniu powinien być złożony w obecności konsula lub potwierdzony notarialnie, w tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający pokrewieństwo (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska itd.);
  • w przypadku odwiedzin dzieci uczących się/studiujących w Polsce dokument potwierdzający fakt nauki/studiów (zaświadczenie z uczelni/szkoły) oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.

   

   

  W CELU LECZENIA

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu leczenia medycznego.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   
   

  • oryginał dokumentu od placówki medycznej zawierający informację o konieczności leczenia, okresu leczenia i ewentualnych jego kosztów;
  • potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

   

  W CELU KSZTAŁCENIA, ODBYCIA STUDIÓW LUB SZKOLENIA ZAWODOWEGO, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, PROWADZENIA WYKŁADÓW, A TAKŻE W CELU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH WYMIANY
   I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH OŚWIATOWYCH

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   
   

  • odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);
  • uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (np. podnoszące kwalifikacje kursy zawodowe);
    
  • kształcenie się lub szkolenie w innej formie (np. udział w konferencjach naukowych, nauka w szkołach policealnych, kursy językowe, kursy przygotowujące do podjęcia studiów, rekolekcje, spotkania formacyjne);
    
  • cel dydaktyczny (np. prowadzenie wykładów, seminariów, innych zajęć edukacyjnych);
    
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
    
  • udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej.

  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

   
   

  • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia, bądź dokument potwierdzający status studenta;
  • zaświadczenie o odbywaniu szkolenia / kursu zawodowego (z informacją o rodzaju i czasie trwania oraz stronie pokrywającej koszty pobytu wyjeżdżającego);
    
  • dokument potwierdzający prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zaproszenie do prowadzenia zajęć, umowa z jednostką dydaktyczną na prowadzenie zajęć);
    
  • zaproszenie do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
    
  • zaproszenie lub dokument potwierdzający udział w programie  wymiany kulturalnej lub edukacyjnej.

   

  Uwaga! Wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia został określony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.10.2006 w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U Nr 200 poz.1475).

   

   

  W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W RAMACH OFICJALNYCH DELEGACJI

   

   

  O wizę ubiegać się mogą przedstawiciele organu państwowego lub organizacji międzynarodowej wyjeżdżający w celu wykonywania zadań służbowych.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   
   

  • oficjalne zaproszenie wystawione przez polski organ państwowy;
  • oryginał pisma (lub nota) władz białoruskich potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji, która na zaproszenie strony polskiej, bierze udział w odpowiednich przedsięwzięciach.

   

   

  W CELU TRANZYTU

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które posiadają prawo wjazdu do państwa docelowego i podróżują do niego przez terytorium Polski.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   
   

  • oryginał oraz kopia ważnej wizy państwa docelowego;
  • w przypadku braku konieczności posiadania wizy do państwa docelowego - dokument potwierdzający cel podróży.

   

  WYJAZD W CELU INNYM NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ

   

   

  O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

   
   

  • wyjazd jako osoba towarzysząca (np. dzieci udające się we wspólną podróż z rodzicami, opiekunowie wycieczek szkolnych, itp.);
  • spotkanie w ambasadach innych państw (np. osoby ubiegające się o wizę USA);
    
  • odbiór karty pobytu;
    
  • uczestnictwo w pogrzebie;
    
  • nawiedzenie cmentarzy lub miejsc pamięci.

   

  Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

   
   

  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz cel wyjazdu osoby, której się towarzyszy;
  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz miejsce spotkania w ambasadzie;
    
  • decyzja Wojewody o przyznaniu karty pobytu;

   

  • oficjalny dokument (w oryginale lub kopii) potwierdzający fakt śmierci oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i zmarłym;
    
  • oryginał dokumentu, potwierdzający istnienie grobu oraz fakt opieki nad nim oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i pochowanym.

   

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: