close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT 10-LETNI DLA MAŁOLETNIEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 13 LAT

 • Uprzejmie informujemy, iż w sprawach złożenia wniosku paszportowego obowiązują zapisy. Rejestracji wizyty w urzędzie dokonuje się poprzez stronę internetową:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  WYMAGANE DOKUMENTY
   

  ULGA W OPŁACIE W WYSOKOŚCI 50% DLA UCZNIÓW/STUDENTÓW NALICZANA JEST WYŁĄCZNIE PO OKAZANIU LEGITYMACJI BĄDŹ ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY/UCZELNI WYŻSZEJ

  (ZAŚWIADCZENIE W J. ANGIELSKIM BĘDZIE ZAAKCEPTOWANE)

   

  1. Wniosek paszportowy. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru (do pobrania). Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacją dot. wypełnienia wniosku (do pobrania).  

   

  • Wniosek składają rodzice wpisani do aktu urodzenia małoletniego albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgoda drugiego rodzica (wniosek) zawierającą poświadczenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy w Polsce, konsula za granicą lub notariusza (na terenie Irlandii wyłącznie Notary Public http://www.notarypublic.ie/). Należy przedstawić oryginał dokumentu.
  • Jeżeli na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym orzeczenie  sądu.

    W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej zalecamy kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Dublinie (preferowany e-mail wysłany na adres dublin.pass@msz.gov.pl) w celu ustalenia czy konieczna jest zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu. W zgłoszeniu prosimy o przesłanie skanu orzeczenia sądu ws. ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz numeru telefonu do kontaktu.

   

   

  2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego i  nieposiadającego nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktu urodzenia również w przypadku posiadania przez dziecko nr PESEL.

   

  • Poniżej link do informacji w sprawie wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego/transkrypcji aktu urodzenia/:

   Transkrypcja aktu urodzenia

   

  • W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego –  matka dziecka jest zobowiązana przedłożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka (również w przypadku gdy dziecko posiada nr PESEL).

    

  3. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważne dowody osobiste rodziców dziecka.

  UWAGA: Tożsamości  oraz obywatelstwa NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy.

   

  4. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Wzór fotografii.

   

  5. Paszport dziecka (również w przypadku upływu terminu jego ważności), jeśli dziecko posiada już paszport. Jeśli dziecko posiada tylko tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tego dokumentu. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców) należy paszport ten przedstawić w dniu złożenia wniosku.

    

  6. Obecność małoletniego powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  7. W przypadku małoletnich objętych obowiązkiem szkolnym lub studiujących opłata za paszport wynosi 55 euro pod warunkiem przedstawienia dokumentu uprawniającego do ulgi - legitymacja szkolna/studencka z oznaczonym terminem ważności lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły/uczelni wyższej (akceptowane są zaświadczenia w j. angielskim). W przypadku braku ww. dokumentu opłata wynosi 110 euro. Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku kartą lub gotówką. Rekomendujemy płatność kartą płatniczą.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok. 6 tygodni w przypadku gdy małoletni posiada nadany numer PESEL, ok. 8 tygodni w przypadku gdy małoletni nie posiada nadanego numeru PESEL.

   

  Odbiór osobisty lub wysyłka paszportu:  Osoby zainteresowane otrzymaniem gotowego dokumentu paszportowego za pośrednictwem poczty, w dniu składania wniosku, powinny dostarczyć kopertę (format A5/C5) z naklejonym znaczkiem na kwotę 8,20 euro oraz wypełnione podanie do konsula POBIERZ. Informujemy, że dla każdego paszportu należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: