close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT W IRLANDII

 • Sprowadzanie pojazdu do Irlandii

  Informacje

  Wszystkie nowe pojazdy mechaniczne i pojazdy wwożone do Irlandii podlegają opodatkowaniu podatkiem rejestracyjnym (Vehicle Registration Tax-VRT) i muszą zostać zarejestrowane w urzędzie skarbowym (Revenue Commissioners). (Urzędy skarbowe odpowiadają w Irlandii za pobieranie podatków w imieniu rządu Irlandii.) Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym dotyczy każdego pojazdu mechanicznego w kraju (z wyjątkiem pojazdów wwożonych czasowo przez osoby z zagranicy - patrz „Zwolnienia" poniżej).

  Osoba, która przeprowadza się do Irlandii lub już tu mieszka i sprowadza samochód osobowy lub inny pojazd, będzie musiała dopełnić trzech obowiązków zanim będzie mogła jeździć tym pojazdem w Irlandii:

  - zapłacić podatek rejestracyjny (VRT) (o ile nie jest z niego zwolniona),
  - ubezpieczyć pojazd,
  - zapłacić podatek drogowy (motor tax).

  Wszyscy kierowcy prowadzący pojazdy na terenie Irlandii mają obowiązek posiadania przy sobie ważnego prawa jazdy. Prawa jazdy obejmują zezwolenia szkoleniowe, pełne prawa jazdy oraz międzynarodowe prawa jazdy.

  Co to jest podatek rejestracyjny?

  Podatek rejestracyjny (VRT) to podatek, który należy zapłacić w momencie pierwszej rejestracji pojazdu mechanicznego w Irlandii. Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym dotyczy każdego pojazdu mechanicznego w kraju (z wyjątkiem pojazdów wwożonych czasowo przez osoby z zagranicy - patrz „Zwolnienia" poniżej). Osoba, która sprowadziła pojazd musi zapłacić podatek rejestracyjny i uzyskać dowód rejestracyjny (registration certificate) pojazdu z adnotacją o opłaceniu tego podatku. Wszelka zwłoka w zarejestrowaniu pojazdu lub wpłaceniu podatku rejestracyjnego skutkować będzie narażeniem się na poważne kary - w tym konfiskatę pojazdu i wniesieniem oskarżenia do sądu.

  Rejestracji samochodu można dokonać w lokalnym urzędzie rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Office - VRO) i tam też opłacić podatek rejestracyjny. Urząd rejestracji pojazdów obliczy kwotę podatku rejestracyjnego. W przypadku samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych kwota podatku rejestracyjnego do zapłaty obliczana jest jako procent sugerowanej ceny detalicznej zawierającej wszystkie podatki. Cena ta zwana jest ceną rynkową samochodu (Open Market Selling Price - OMSP).

  Co zrobić, jeśli kwota nałożonego podatku wydaje się za wysoka?

  Jeśli naliczona kwota wydaje się zbyt wysoka, można powiadomić o tym pracownika urzędu rejestracji pojazdów w momencie uiszczania opłaty. Broszura jest także dostępna w każdym urzędzie rejestracji pojazdów.

  Zwolnienia

  Zwolnienia czasowe

  W niektórych przypadkach pojazdy zarejestrowane za granicą mogą być sprowadzane do Irlandii na pewien określony czas przez osobę niezamieszkałą w Irlandii bez konieczności uiszczenia podatku rejestracyjnego (VRT) lub zarejestrowania pojazdu. Osobą niezamieszkałą jest osoba, która posiada normalne miejsce zamieszkania poza Irlandią przez co najmniej 185 dni każdego roku, a zwolnienie czasowe przysługuje na okres do 12 miesięcy. Studiujący w Irlandii studenci z zagranicy mogą przywieźć do Irlandii pojazd zarejestrowany za granicą i w tym przypadku okres 12 miesięcy zostanie w razie konieczności przedłużony do końca trwania ich kursu. Więcej informacji można znaleźć w broszurze urzędu skarbowego o zwolnieniach czasowych dla pojazdów zarejestrowanych za granicą VRT2.

  OSOBY POSIADAJĄCE NUMER PPS, POMIMO ŻE NA STAŁE MIESZKAJĄ W POLSCE LUB INNYM KRAJU, SĄ UZNAWANE ZA OSOBY MIESZKAJĄCE NA TERYTORIUM IRLANDII I MAJĄ OBOWIĄZEK PRZEREJESTROWAĆ AUTO I OPŁACIĆ WSZYSTKIE PODATKI.

  Zwolnienia z podatku rejestracyjnego

  Istnieją możliwości skorzystania z różnych ulg i zwolnień z podatku rejestracyjnego. Nawet jeśli jest się zwolnionym z obowiązku zapłacenia podatku rejestracyjnego, należy po przyjeździe do Irlandii zarejestrować pojazd (patrz „Zasady" poniżej). Następującym grupom osób przysługuje zwolnienie z płacenia podatku rejestracyjnego:

  - niektórym niepełnosprawnym kierowcom
  - osobom, które były właścicielami danego pojazdu za granicą przez ponad 6 miesięcy, a które przenoszą się do Irlandii na stałe
  - osobom skierowanym do pracy w Irlandii w placówkach korpusu dyplomatycznego

  UWAGA: Osoba, która przenosi się do Irlandii i należy do grupy zwolnionej z płacenia podatku rejestracyjnego nie może sprzedać tego pojazdu przed upływem 12 miesięcy od zarejestrowania pojazdu.

  Jeżeli dana osoba ma obowiązek uiszczenia podatku rejestracyjnego, może sprzedać swój pojazd w Irlandii, w dowolnym momencie po dokonaniu rejestracji. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie rejestracji pojazdów - patrz „Jak się ubiegać" poniżej.

  Przepisy

  Przy sprowadzaniu pojazdu z zagranicy do Irlandii należy przede wszystkim być w stanie przedstawić dowód własności tego pojazdu. Może to być np. dokument rejestracji pojazdu, dowód ubezpieczenia samochodu itp. Należy także posiadać zaświadczenie o stałym eksporcie (Certificate of Permanent Export) (albo wspomniany wyżej dokument rejestracji pojazdu). Przed wwiezieniem samochodu do Irlandii należy koniecznie sprawdzić, czy ten dokument lub zaświadczenie są właściwymi dokumentami dla danego pojazdu.

  Rejestracji samochodu i opłaty podatku rejestracyjnego należy dokonać do końca następnego dnia roboczego po dniu wwiezienia pojazdu do Irlandii. Samochód należy przywieźć do urzędu rejestracji pojazdów przy urzędzie skarbowym (Revenue Vehicle Registration Office - VRO) nie później niż w następnym dniu roboczym po wwiezieniu go do Irlandii - patrz „Jak się ubiegać" poniżej. Naliczony podatek rejestracyjny płaci się po skontrolowaniu pojazdu przez urząd rejestracji pojazdów.

  Po zarejestrowaniu pojazdu w urzędzie skarbowym i opłaceniu podatku rejestracyjnego otrzymacie Państwo (lub wasz dealer samochodowy):

  - pokwitowanie zapłaty podatku rejestracyjnego z podaniem przyznanego pojazdowi numeru rejestracyjnego
  - formularz RF 100 do wykorzystania przy załatwianiu spraw związanych z podatkiem drogowym

   

  Numer rejestracyjny musi być uwidoczniony w ciągu 3 dni. Niedopełnienie obowiązku uwidocznienia nowego numeru rejestracyjnego jest wykroczeniem i może spowodować nałożenie mandatu przez An Garda Síochána (policję irlandzką). Tablice rejestracyjne można nabyć u każdego dealera samochodowego. Broszurę określającą prawidłowy, zgodny z prawem format tablic rejestracyjnych, który musi być stosowany, można uzyskać w każdym urzędzie rejestracji pojazdów. Indywidualne/spersonalizowane tablice rejestracyjne są prawnie niedozwolone.

  Kiedy otrzymam dowód rejestracyjny?

  Dowód rejestracyjny pojazdu wydaje Ministerstwo Transportu. Zostanie on przesłany pocztą po złożeniu w lokalnym oddziale urzędu ds. podatku drogowego (motor tax office) wniosku w sprawie zapłaty podatku drogowego - patrz poniżej.

  VAT

  Przy sprowadzaniu nowego samochodu z innego państwa UE należy zapłacić VAT (podatek od wartości dodanej), zwykle przy rejestracji samochodu. Nowy samochód oznacza samochód, który był użytkowany przez  6 miesięcy lub krócej albo który ma przebieg 6000 kilometrów lub mniejszy. VAT należy zapłacić nawet, jeśli zapłaciło się VAT w tym drugim kraju.

  W przypadku sprowadzania nowego lub używanego samochodu spoza UE należy zapłacić VAT (i opłatę celną) - patrz „Jak się ubiegać" poniżej.

  Ubezpieczenie pojazdu

  Prawo irlandzkie wymaga posiadania ubezpieczenia motoryzacyjnego przez osobę, która chce prowadzić pojazd mechaniczny w miejscu publicznym.

  Podatek drogowy

  Podatek drogowy w Irlandii to opłata od pojazdów mechanicznych nakładana przez rząd Irlandii. Przychód z tego podatku wykorzystywany jest na utrzymanie i rozbudowę sieci dróg. Jego wysokość jest proporcjonalna do pojemności silnika. Niektóre pojazdy są z tego podatku zwolnione.

  Obowiązkowy przegląd stanu technicznego pojazdu

  Pojazdy, które mają 4 lata lub starsze, muszą przejść obowiązkowy przegląd stanu technicznego (National Car Test - NCT). Dotyczy to nawet pojazdów, które otrzymały wcześniej urzędowe świadectwo badania technicznego MOT lub przeszły jakiekolwiek inne przeglądy za granicą. Świadectwo przeglądu technicznego będzie ważne do wyznaczonego terminu kolejnego przeglądu. Jeżeli po upływie tego terminu pojazd pozostaje w Irlandii, musi zostać poddany następnemu przeglądowi. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej Obowiązkowego przeglądu stanu technicznego pojazdu (NCT).

  Wycofanie pojazdu z eksploatacji

  Wycofując pojazd z eksploatacji z powodu jego wieku (zwykle ok. 12-14 lat) lub poważnego uszkodzenia na skutek wypadku drogowego, należy oddać go do autoryzowanego zakładu przetwarzania odpadów.

  Stawki

  Podatek rejestracyjny (VRT) obliczany jest na podstawie ceny rynkowej pojazdu (OMSP). (Nie jesteśmy w stanie zamieścić dokładnych informacji na temat tego, jak będzie kształtować się ta cena - zależy to od wartości rynkowych, pojemności silnika, rocznika, modelu oraz stanu technicznego pojazdu).

  Kwotę podatku rejestracyjnego oblicza pracownik urzędu rejestracji pojazdów po przeprowadzeniu kontroli pojazdu. Płatności można dokonać przekazem bankowym, przekazem pieniężnym lub kartą debetową Laser. W przypadku płatności kartą debetową Laser dzienny limit transakcji wynosi 1500 euro. Jeżeli podatek rejestracyjny jest wyższy od tej kwoty, pozostałą część można zapłacić przekazem bankowym. Można także dokonać płatności czekiem pod pewnymi warunkami.

  Od 1 lipca 2008 r. podatek rejestracyjny od samochodów osobowych (kategoria A) nie będzie już zależał od pojemności silnika tylko od poziomu emisji CO2 wydalanych przez samochód. Na stronie internetowej organizacji Sustainable Energy Ireland (SEI) można sprawdzić poziomy emisji CO2 dla różnych modeli samochodów.

  Stawki podatku rejestracyjnego od pojazdów kategorii A od 1 lipca 2008 r. 
   

   

   

  Poziomy emisji CO2

   

  Wysokość podatku rejestracyjnego

   

  Przedział A

  poniżej 120 gramów na km

  14% ceny rynkowej (min. 280 €)

  Przedział B

  121-140 gramów na km

  16% ceny rynkowej (min. 320 €)

  Przedział C

  141-155 gramów na km

  20% ceny rynkowej (min. 400 €)

  Przedział D

  156-170 gramów na km

  24% ceny rynkowej (min. 480 €)

  Przedział E

  171-190 gramów na km

  28% ceny rynkowej (min. 560 €)

  Przedział F

  191-225 gramów na km

  32% ceny rynkowej (min. 640 €)

  Przedział G

  powyżej 225 gramów na km

  36% ceny rynkowej (min. 720 €)


  Stawki podatku rejestracyjnego
   

   

  Kategoria

  Rodzaj pojazdu

  Wysokość podatku rejestracyjnego

  B

  Samochody dostawcze na bazie samochodu osobowego i jeepa

  13,3% ceny rynkowej (min. 125 €)

  C

  Inne pojazdy, takie jak ciągniki, duże samochody dostawcze, samochody ciężarowe, samochody zabytkowe (mające ponad 30 lat), mikrobusy (minimum 12 siedzeń dla pasażerów)

  Opłata zryczałtowana w wysokości 50 euro

   

  Motocykle (nowe)

  2 € za 350 cm3 plus 1 euro za każdy dodatkowy cm3

   

  Motocykle (używane)

  Jak za nowe. Całkowita kwota jest następnie zmniejszana o pewną wartość procentową zależną od rocznika (powyżej 30 lat 100% zniżki)

   

  Pojazdy z hybrydowym napędem elektrycznym i pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne (tzw. FFV)*

  Ulga VRT w wysokości do 2500 €, zależnie od wieku pojazdu z danej serii produkcyjnej, do 31 grudnia 2010*

   

  Pojazdy z napędem elektrycznym i motocykle z napędem elektrycznym**

  Zwolnione z podatku rejestracyjnego do 31 grudnia 2010 r.


  *Pojazd z hybrydowym napędem elektrycznym czerpie moc z połączenia silnika elektrycznego i silnika spalinowego oraz jest w stanie funkcjonować wyłącznie na napędzie elektrycznym przez znaczną część jazdy. Pojazd wykorzystujący paliwa alternatywne (FFV) wyposażony jest w silnik zdolny do spalania mieszanki etanolu (minimum 80%) i benzyny.

  **Pojazd/motocykl z napędem elektrycznym jest napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym.

  Jak składać podanie

  Wypełniony formularz deklaracji należy przedstawić wraz z pojazdem w lokalnym urzędzie rejestracji pojazdów (w całym kraju jest ich 23) . W przypadku nowego samochodu należy wypełnić deklarację o rejestracji (Declaration for Registration) formularz VRT 3 i przedłożyć go wraz z dokumentem rejestracji pojazdu lub zaświadczeniem o stałym eksporcie. Jeżeli rejestrowany pojazd jest pojazdem używanym, należy wypełnić deklarację o rejestracji formularz VRT 4. W przypadku motocykla należy wypełnić deklarację o rejestracji formularz VRT 5. Formularze deklaracji można pobrać w każdym urzędzie rejestracji pojazdów.

  W przypadku sprowadzania nowego samochodu z innego państwa UE oprócz podatku rejestracyjnego należy jeszcze zapłacić VAT - patrz „VAT" powyżej. Płaci się go przy rejestracji pojazdu. W przypadku sprowadzania nowego lub używanego samochodu spoza UE należy zapłacić VAT i opłatę celną. Opłatę celną uiszcza się w momencie pierwszego wjazdu na terytorium UE w punkcie wjazdu. Przy rejestrowaniu samochodu w Irlandii należy posiadać dowód uiszczenia tej opłaty.

  W przypadku pytań dotyczących stawek podatku rejestracyjnego należy podać określone informacje o swoim pojeździe. Urzędy skarbowe przygotowały także broszurę informacyjną VRT1, która zawiera pomocną listę często zadawanych pytań dotyczących podatku rejestracyjnego w Irlandii. Urzędy te przygotowały też broszurę na temat nowego systemu podatku rejestracyjnego od samochodów.

  Informacje dzięki www.citizensinformation.ie więcej na:
  http://www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-to-ireland/coming-to-live-in-ireland/sprowadzanie-pojazdu-do-irlandii

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: