close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I POBYT W IRLANDII

 • W związku z wejściem w życie w dniu 15 czerwca 2007 r. rozporządzenia Wspólnot Europejskich nr 1889/2005 wprowadzającego obowiązek zgłaszania przez osoby wjeżdżające i wyjeżdzające na/z terytorium Unii Europejskiej posiadanych przy sobie środków pieniężnych w kwocie równej 10.000 EUR lub powyżej tej kwoty.


  Z dniem 15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej będą zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10 000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). Jednolite przepisy prawne mają na celu wprowadzenie na terytorium UE wspólnego podejścia do kontroli przepływu gotówki z lub do UE. Uzupełniają one unijną dyrektywę o praniu brudnych pieniędzy, która umożliwia monitorowanie transakcji dokonywanych przez instytucje kredytowe i finansowe. rgany celne wszystkich państw UE, na podstawie nowych przepisów, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000 EUR lub wyższej.

   

  Państwa członkowskie zobowiązane są do gromadzenia informacji zebranych w złożonych deklaracjach oraz będących wynikiem przeprowadzonych kontroli i udostępniać je organom zajmującym się zwalczaniem przepływu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W przypadku zaistnienia dowodów na przewóz gotówki dla celów prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Państwa członkowskie mogą wymieniać się takimi informacjami.

   

  Wprowadzane przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy gotówki w kwocie równej lub przekraczającej 10.000 EUR. Warto jednak, aby polscy obywatele pamiętali o jednolitym obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: