close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PRAWNE I OPIEKA KONSULARNA

 •  

   

  OPIEKA KONSULARNA

   

   

  Konsulat podejmuje interwencje w przypadku naruszenia praw obywateli RP na terenie działania donieckiego okręgu konsularnego (Doniecki, Ługański i Zaporoski obwody).

   

  Konsulat udziela także pomocy w nagłych losowych wypadkach obywatelom polskim znajdującym się na terenie działania donieckiego okręgu konsularnego.  

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, kradzież dokumentów, biletów, pieniędzy, itp.) można zwracać się bezpośrednio do dyżurnego pracownika konsulatu. W tym celu czynny jest całodobowy numer telefonu:

   

  NUMER TELEFONU: +38 (062) 304 4338

   

  TELEFON DYŻURNY (w razie nagłych przypadków): +380 95 290 50 72*
   


  *Jest to telefon alarmowy dla obywateli polskich przebywających na terenie donieckiego okręgu konsularnego
  potrzebujących pomocy konsula RP.


  U W A G A !


  *Pod tym numerem telefonu nie są udzielane informacje, np. wizowe, dotyczące pracy urzędu itp.
  Telefon jest czynny po godzinach pracy urzędu.

   

  U W A G A !

   

  Konsulat podejmuje interwencje jedynie w ramach przepisów określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem państwa urzędowania.

   

   

   

  POMOC W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH

   

   

  Konsulat na wniosek OBYWATELA POLSKIEGO pośredniczy w wydobywaniu oraz przekazywaniu dokumentów archiwalnych i urzędowych, odpisów, wypisów lub zaświadczeń z zasobów archiwalnych. Wniosek o wydobycie dokumentów powinien zawierać szczegółowe dane o poszukiwanym dokumencie i osobie wnioskodawcy oraz wyjaśniać przyczyny prowadzonych poszukiwań. W przypadku kiedy chodzi o wydobycie odpisu dokumentu aktu stanu cywilnego pismo powinno zawierać następujące informacje o osobie, której ten dokument dotyczy:

   

  Przewóz zwłok do Polski

   

  Konsulat wydaje zezwolenia na sprowadzenie zwłok do Polski. W celu uzyskania zezwolenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

  • pozwolenie właściwego starosty powiatowego lub prezydenta miasta na sprowadzenie zwłok do Polski
  • kartę zgonu wystawioną przez miejscowego lekarza
  • akt zgonu wydany przez miejscowy USC
  • zaświadczenie ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z miejsca zgonu
  • pozwolenie na wywóz zwłok od władz miejscowych

  Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski może nastąpić jedynie przez firmy pogrzebowe, specjalnie do tego celu przystosowanymi środkami transportu.

   

  Opłata Konsularna za wydanie zaświadczenia wynosi 54,- EUR.

   

   

  Sprawy spadkowe

   

  Obecnie konsul wykonuje jedynie czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności przysługujących Skarbowi Państwa.
  Oznacza to, że w przypadku zamiaru ustanowienia pełnomocnika działającego na terenie Ukrainy w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z dowolnie wybraną miejscową kancelarią adwokacką specjalizującą się w sprawach spadkowych.

   

  Potwierdzenia podpisów, tłumaczeń, zgodności kopii dokumentów z oryginałem.

   

  Konsulat poświadcza podpisy na dokumentach, które mają służyć do obrotu prawnego w Polsce. Aby poświadczyć swój podpis pod dokumentem należy stawić się osobiście w konsulacie i w obecności konsula złożyć swój podpis pod dokumentem. Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Konsulat potwierdza zgodność tłumaczenia z języka polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na język polski, zgodność kopii z oryginałem, a także podpisy obywateli RP, bądź też podpisy obywateli Ukrainy,  jeśli dokument ma wywrzeć skutek prawny ta terytorium Polski. Na podstawie art. 15 Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r.( http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8089.pdf) polskie dokumenty urzędowe są ważne na terytorium Ukrainy a ukraińskie dokumenty urzędowe na terytorium Polski bez potrzeby potwierdzeń. Konsulat nie dokonuje legalizacji dokumentów urzędowych.

   

   

  Apostille

   

  Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez:

   

  • 1. Apostille - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)
  • 2. Legalizację - jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

  Polska i Ukraina są Stronami konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

   

  W razie konieczności uzyskania Apostille na dokumentach polskich - należy zwrócić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,  Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa, tel: (48 22) 523 9845, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl ( informacja szczegółowa na stronie internetowej MSZ: http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html

   

  Poszukiwanie osób i adresów

   

  Osoby zainteresowane poszukiwaniem adresów osób zamieszkałych w Polsce, mogą zwrócić się z wnioskiem pod adres: Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, Wydział Udostępniania Danych, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa. Szczegółowe informacje i wymagany formularz są dostępne na stronie internetowej: http://www.msw.gov.pl/  Informacja udzielana jest odpłatnie, jedynie określone w przepisach prawa instytucje nie ponoszą opłaty. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować interesu prawnego, a tylko faktyczny, udzielenie informacji adresowej jest w tym przypadku uzależnione od zgody osób, których te dane dotyczą.

  Na wniosek zainteresowanych przebywających w Polsce Konsulat Generalny RP w Doniecku może poszukiwać adresów osób zamieszkałych na terenie donieckiego okręgu konsularnego za pomocą ogólnodostępnych środków (książki telefoniczne i spisy własnych interesantów) - i przy współudziale pozostałych urzędów konsularnych RP na Ukrainie. Uzyskane informacje przekazywane są do właściwych urzędów gminnych lub miejskich w Polsce celem pobrania opłaty skarbowej.

   

  Śluby udzielane w konsulacie

   

  Przed Konsulem RP mogą zawrzeć związek małżeński jedynie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. oboje narzeczeni musza posiadać obywatelstwo polskie. W celu zawarcia związku małżeńskiego w Konsulacie należy się zgłosić  co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem uroczystości i oboje narzeczeni musza złożyć następujące dokumenty:

   

  • zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego,
  • odpisy aktów urodzenia,
  • narzeczeni sami wybierają sobie świadków, którzy w dniu uroczystości powinni się zgłosić do Konsulatu z dokumentami tożsamości.

   

  Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich urzędach stanu cywilnego

   

  Umiejscowienie (transkrypcja) - jest to rejestracja zagranicznego aktu urodzenia lub małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego w celu uzyskania polskiego odpisu aktu.

   

  Obywatele polscy, którzy urodzili się lub zawarli związek małżeński za granicą, potrzebują polskiego odpisu aktu urodzenia i polskiego odpisu aktu małżeństwa, w szczególności w celu uzyskania numeru PESEL paszportu i dowodu osobistego.

  Niezbędne dokumenty:

   

  -                    zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego (ukraińskie świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu) - oryginały, który zostaną w urzędzie stanu cywilnego,

   

  -                    świadectwo urodzenia matki w celu uzupełnienia brakujących danych - jej nazwiska rodowego,

   

  -                    tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzone przez konsula RP,

   

  -                    wniosek na formularzu dostępnym w usc lub w konsulacie (link- wzór wniosku), podpisany przez osoby, których akt dotyczy.

   

  Dokumenty składa się w urzędzie stanu cywilnego w Polsce:

   

  -                    bezpośrednio (osobiście lub przez najbliższego członka rodziny, albo za pośrednictwem osoby upoważnionej), lub

   

  -                    za pośrednictwem konsulatu (osobiście, w dni powszednie oprócz środy w godz. 10-14).

   

  Opłata konsularna za umiejscowienie aktu za pośrednictwem konsulatu wynosi 48 EURO, płatne z góry przy składaniu wniosku.

   

  Czas oczekiwania na polskie odpisy aktów stanu cywilnego wynosi około jednego miesiąca. 

  W celu uzyskania dodatkowych informacji lub uzgodnienia terminu, prosimy o kontakt telefoniczny: +38 (062) 304 4338. 

   

   

  DODATKOWE LINKI - Umowy międzynarodowe:

   

  Internetowa baza traktatowa:

  http://www.msz.gov.pl/Internetowa,Baza,Traktatowa,8522.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: