close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

   

  1. W dniu 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  2. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  3. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

   

  - Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  - Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  - W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).  

   

  - W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

   

  4. Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22  ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy  paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

   

   

  Utraty ważności wpisów danych dzieci w paszportach rodziców

   

   

   

  W związku z zajęciem przez Komisję Europejską jednoznacznego stanowiska w zakresie wykładni przepisów art. 1 ust. 1 akapit 2, w związku z art. 6 akapit 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 444/2009, stanowiących o tym, iż najpóźniej z dniem 26 czerwca 2012 r. paszporty i dokumenty podróży wydaje się wyłącznie jako dokumenty indywidualne uprzejmie informujemy, iż od dnia 26 czerwca 2012 r. utracą ważność wszystkie wpisy dzieci w paszportach rodziców, dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 r. W związku z powyższym od dnia 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granicę na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica pozostaje bez wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza (rodzica).

   

  Paszporty dla osób nieletnich
   
   

  PASZPORTY WYDAWANE DZIECIOM DO 13 ROKU ŻYCIA:

  Dzieciom do ukończenia 13 roku życia wydawane są paszporty biometryczne 5-letnie. W celu złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę w KG RP w Doniecku: (062) 304 4338.

  Przy składaniu wniosku wymaga się:

  - obecności dziecka (nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat)
  - obecności obojga rodziców z dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
  - przedstawienia numeru PESEL dziecka, jeśli nie posiada – akt urodzenia (odpis polski lub poświadczone tłumaczenie aktu urodzenia wydanego za granicą)
  - aktualnego kolorowego zdjęcia paszportowego dziecka.

   

  Opłata konsularna za paszport wynosi 35 EUR. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie 4 - 8 tygodni od dnia złożenia wniosku.

  Przy odbiorze paszportu wymagane jest:

  - przedstawienie poprzedniego (ostatnio wydanego) paszportu dziecka,
  - obecność jednego rodzica ze swoim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  - obecność dziecka powyżej 6 lat w celu weryfikacji odcisków palców

   

  W przypadku nowonarodzonych dzieci, gdy nie mają jeszcze numeru PESEL, a zachodzi konieczność pilnego wyjazdu, wydaje się paszport tymczasowy.

   

  PASZPORTY WYDAWANE MAŁOLETNIM POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA:

  Małoletnim w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia wydawane są paszporty biometryczne 10-letnie. W celu złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę w KG RP w Doniecku: (062) 304 4338.

  Przy składaniu wniosku wymaga się:

  - obecności dziecka,
  - obecności obojga rodziców z dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
  - przedstawienia numeru PESEL dziecka,
  - aktualnego kolorowego zdjęcia paszportowego dziecka.
  - zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie nauki przez małoletniego.

  Opłata konsularna za paszport wynosi 55 EUR. W przypadku braku zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie przez małoletniego nauki, opłata wyniesie 110 EUR. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie 4 - 8 tygodni od dnia złożenia wniosku.

  Przy odbiorze paszportu wymagane jest:

  - przedstawienie poprzedniego (ostatnio wydanego) paszportu dziecka,
  - obecność jednego rodzica ze swoim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

   

   

  Paszporty dla osób pełnoletnich
   

  Osobom, które ukończyły 18. rok życia wydawane są paszporty biometryczne 10-letnie. W celu złożenia wniosku należy umówić się telefonicznie na wizytę w w KG RP w Doniecku: (062) 304 4338

  Przy składaniu wniosku wymagane są:

  - obecność wnioskującego o paszport,
  - aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe

  - paszport lub dowód osobisty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy,
  - w przypadku wymiany paszportu ze względu na zmianę nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego oryginał polskiego aktu małżeństwa


  Opłata konsularna za wydanie paszportu wynosi 110 EUR. Osobom do ukończenia 26. roku życia, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia ze szkoły bądź z uczelni, przysługuje ulga w wysokości 50%. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie 4 -8  tygodni od dnia złożenia wniosku.

  Przy odbiorze paszportu wymaga się:

  - przedstawienia poprzedniego (ostatnio wydanego) paszportu,
  - osobistego stawiennictwa w Konsulacie


  UWAGA:

  W wyjątkowych sytuacjach jest możliwe wydanie osobie pełnoletniej paszportu tymczasowego na okres 12 miesięcy.

  Jest to możliwe w następujących przypadkach:

  - na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego 10-letniego,
  - na powrót do miejsca stałego pobytu, np. w przypadku kradzieży dokumentów,
  - w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,


  Opłata za wydanie paszportu tymczasowego osobie pełnoletniej wynosi 40 EUR. 

   

   

  Opłaty za wydanie paszportu wynoszą:

  •  za paszport ważny 10 lat – 110 euro.
  • za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 35 euro.
  • za paszport tymczasowy - 40 euro.

  Nie pobiera się opłaty paszportowej:

  • od osób, które ukończyły 70 lat,
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

  50 % ulga w opłacie paszportowej przysługuje:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

  Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

  • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
  • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
  • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy.

  Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się:

  • jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: