close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 •  
   
   

   

  Procedura składania wniosków o przyznanie Karty Polaka

   

  Konsulat Generalny RP w Doniecku uprzejmie informuje, że przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Polaka odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:30 - 15:30. Przyjmowanie wniosków odbywa się po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia każdej z osób pod numerem telefonu: (062) 304 4338. Konsulat przyjmuje wnioski od osób zamieszkałych na terenie donieckiego okręgu konsularnego.

   

  Konsulat Generalny RP w Doniecku informuje, że możliwość złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka istnieje także poza siedzibą urzędu konsularnego podczas zamiejscowych dyżurów konsula. Możliwość taką należy każdorazowo uzgodnić telefonicznie z Konsulem.

   

   

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  kopię ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  1. polskie dokumenty tożsamości;
  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;
  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
  7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
  8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji;


  Do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

   

   

  Wizy dla posiadaczy Kart Polaka

   

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej polskiej wizy krajowej z rocznym terminem ważności

   

  UWAGA!

   

  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.

  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie po-trzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  • Skontaktować się telefonicznie z Konsulatem i ustalić termin spotkania
  • Złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka. Wniosek dostępny jest w siedzibie konsulatu, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej KG RP w Doniecku: http://www.donieck.msz.gov.pl
  • Starannie wypełnić wniosek zgodnie z dołączonymi objaśnieniami (zamieszczone są także na podanej wyżej stronie internetowej).
  • W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.
  • Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, tak aby podpis mieścił się w narysowanej ramce.

  Na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie prosimy zabrać ze sobą:

   

  • wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  • oryginały i kserokopie dokumentów (kopie pozostają w konsulacie, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi). Prosimy zebrać dokumenty, świadczące o Państwa polskiej narodowości; prosimy wybrać tylko te dokumenty, które w sposób najbardziej jednoznaczny to potwierdzają. Np. gdy wnioskodawca ma jednego z rodziców Polaka, wystarczy tylko jeden dokument,
  • np. metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców.
  • oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.


  UWAGA!

  Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.

   

  UWAGA!

  Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Osoba, ubiegająca się o Kartę Polaka, powinna podpisać w obecności konsula deklarację o przynależności do Narodu Polskiego.

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.
  • Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.
  • Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku pu-blicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.


  Od decyzji konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   

  Uwaga!

   

  Konsul w KG RP w Doniecku
  w sprawach Karty Polaka przyjmuje
  w dniach: od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.30 - 15.30 po uprzednim telefonicznym
  zgłoszeniu się osoby zainteresowanej

   

  e-mail: donieck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  tel. +38 (062) 304 4338

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: