close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 30 kwietnia 2014

  Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. data wyborów do Parlamentu Europejskiego została wyznaczona na niedzielę 25 maja 2014 roku. Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach.

   

  Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy.

   

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

   

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

   

  Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie.

   

  Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego). Głosować można w dwojaki sposób: osobiście, lub korespondencyjnie. W obu przypadkach konieczna jest uprzednia rejestracja w obwodzie wyborczym właściwym ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania. Na jej podstawie właściwi terytorialnie konsulowie sporządzają spisy wyborców dla obwodów głosowania.

   

  Głosowanie za granicą

   

  A. Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców

   

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

  Zgłoszenia dokonuje się ustnie (w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 60), pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imiona, imię ojca,  datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2014 r.

   

  Numery telefonów: +380 44 2840033, +380 44 2840035

  Numer faxu: +380 44 2349989

  Adres e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Głosowanie dla wyborców z obwodu wyborczego nr 150 (którego zasięg pokrywa się z terytorium Ukrainy) odbędzie się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 150 w Kijowie przy ulicy Bohdana Chmielnickiego 60 (budynek Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie) między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.

   

            B.  Głosowanie korespondencyjne

   

  Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

   

  Zgłoszenia dokonuje się ustnie (w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 60) pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imiona,  imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),  numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania.

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

   

  Zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców oraz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można również dokonać elektronicznym systemie rejestracji wyborców pod adresem www.ewybory.msz.gov.pl lub www.e-wybory.msz.gov.pl.

   

   

  Wyborcy, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, mogą oddać głos w dowolnej komisji wyborczej w kraju i za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie można uzyskać przed wyjazdem we właściwym Urzędzie Gminy lub – w przypadku osób zamieszkałych za granicą – od właściwego terytorialnie konsula. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy, który można złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem głosowania, tj., do dnia 23 maja br.

   

   

  TU MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA WYBORY

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: