close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZGON ZA GRANICĄ

 • W przypadku zgonu, który nastąpił za granicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce.

   

  W przypadku śmierci za granicą obywatela polskiego, który miał w Polsce miejsce zamieszkania konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca.

   

  Konsulat RP w Chicago nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  SPROWADZENIE ZWŁOK/SZCZĄTKÓW LUDZKICH DO POLSKI

   

  Procedura sprowadzenia zwłok/szczątków ludzkich do Polski regulowana jest przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 tej ustawy, naruszenie jej przepisów jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Dotyczy to w szczególności przypadków wywożenia trumien/urn bez oryginału zaświadczenia wydanego przez konsula.

   

  UWAGA: Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku zgonów z przyczyn nienaturalnych, zgonów spowodowanych chorobą zakaźną lub innych przypadków szczególnych procedura postępowania może wymagać odmiennego sposobu postępowania i zaangażowania większej liczby organów (np. policyjnych, sądowych, medycznych) niż ten, o których mowa poniżej.

   

  Na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce należy uzyskać:

   

  1. Pozwolenie starosty/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki/szczątki ludzkie mają być pochowane), na pochowanie na cmentarzu trumny lub urny

  2. Zaświadczenie polskiego konsula (wydawane po przedstawieniu decyzji starosty/prezydenta miasta oraz kopii aktu zgonu), stwierdzające, że zwłoki/szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do treści decyzji starosty/prezydenta miasta.

   

  PODSTAWOWE INFORMACJE DOT. UZYSKANIA POZWOLENIA STAROSTY/PREZYDENTA MIASTA

   

  W celu uzyskania decyzji starosty/prezydenta miasta na pochówek, rodzina zmarłego (lub upoważniony przez nią polski zakład pogrzebowy) składa w polskim urzędzie stosowny wniosek. Zarówna trumna, jak i urna z prochami muszą być pochowane na cmentarzu.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.),  prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

   

  1)     pozostały przy życiu małżonek;

  2)     krewni zstępni (dzieci, wnuki);

  3)     krewni wstępni (rodzicie, dziadkowie);

  4)     krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

  5)     powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

   

  INFORMACJE NA TEMAT UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWÓZ URNY Z PROCHAMI LUB ZWŁOK DO POLSKI

   

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w poniższym linku:

  http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/zaswiadczenia/prochy_zwloki/

   

   

  UWAGA: Jeśli najbliższa rodzina nie podejmie żadnej decyzji w przedmiocie pochówku zmarłego lub podjęcie decyzji będzie się nadmiernie przeciągać, zmarły zostanie pochowany na cmentarzu w USA, na koszt państwa i na zasadach prawa amerykańskiego. Zgodnie z amerykańskimi przepisami, ciało nie może pozostawać niepochowane z powodu braku decyzji rodziny, co do miejsca pochówku.

  Pragniemy podkreślić, że Konsulat nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu Rodziny żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu pochówku, ani zobowiązań finansowych.

    

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: