close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 • UTRATA DOKUMENTÓW

   

  Utrata paszportu/paszportu tymczasowego

  Osoba, która utraciła paszport lub paszport tymczasowy za granicą, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  W celu dokonania zgłoszenia organowi paszportowemu utraty paszportu lub paszportu tymczasowy należy wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie konsularnym (za granicą organem paszportowym jest konsul) formularz Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego.
  Pobierz formularz zawiadomienia: osoba dorosła, osoba małoletnia
   

   

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport (paszport tymczasowy) podczas pobytu w którymś z niezależnych państw Oceanii, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego, może zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document). Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Rzeczypospolitej lub do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

   

  Tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium państw członkowskich UE.

   

   

   

  Utrata polskiego dowodu osobistego

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Australii należy zgłosić ten fakt w wybranym polskim urzędzie konsularnym w tym kraju. Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Sydney lub w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Canberze, lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. POBIERZ formularz zgłoszenia.

   

   

  UWAGA

  W przypadku składania zgłoszenia pocztą lub telefaksem podpis na zgłoszeniu musi być poświadczony za zgodność według prawa australijskiego np. przez Justice of the Peace. Do zgłoszenia należy dołączyć również poświadczoną za zgodność kopię ważnego dokumentu tożsamości np. polski paszport.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument podróży (paszport lub dowód osobisty) za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju), więcej: SPRAWY PASZPORTOWE

   

   

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

  W polskich placówkach zagranicznych nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

   

  W celu uzyskania duplikatu prawa jazdy oraz szczegółowych informacji na temat procedury wnioskowania prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w Polsce (Wydział Komunikacji).

   

   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: