close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 • Obywatel polski może wystąpić o zmianę swojego imienia lub nazwiska na pisemny wniosek złożony wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Osoba zamieszkała za granicą może złożyć taki wniosek za pośrednictwem konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.

   

  Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska składa się w sytuacji, gdy nie zaszło żadne zdarzenie z zakresu akt stanu cywilnego, które skutkowało zmianą danych osobowych (jak np. zawarcie małżeństwa lub złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego ), a mimo to zainteresowany pragnie z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.

   

  Ustawa wskazuje, że administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska można dokonać z ważnych powodów, w szczególności gdy:

   

  • noszone imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
  • używa się innego imienia lub nazwiska;
  • noszone imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione;
  • zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada, nosi się inne imię lub nazwisko.

   

  Osobne reguły mają zastosowanie w przypadku administracyjnej zmiany imion lub nazwisk dzieci. Gdy zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest także zgoda dziecka. Zgoda rodzica i dziecka na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed właściwym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę przed konsulem. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na ich małoletnie dzieci.

   

  Opłaty:

   

  105 AUD - opłata za otrzymanie decyzji z Polski o zmianie imienia i/lub nazwiska;

  45 AUD - poświadczenie przez konsula tłumaczenia, w przypadku gdy tłumaczenie nie jest sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce

   

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Wniosek do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

  Wniosek należy podpisać imieniem i nazwiskiem sprzed zmiany.

  Formularz wniosku - do pobrania. 

   

  2. Polski odpis zupełny aktu urodzenia - oryginał.

   

  3. Polski odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy) - oryginał.

   

  a. Osoba, która nie zawarła związku małżeńskiego powinna taką informację umieścić we wniosku.  

   

  4. Wyrok rozwodowy (jeśli dotyczy).

   

  5. Polskie odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci.

   

  6. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu), np. ważny polski paszport lub dowód osobisty, paszport australijski, australijskie prawo jazdy.

   

  7. Dokument poświadczający dokonanie w Australii zmiany imienia i/lub nazwiska - oryginał. Dokument powinien być zaopatrzony w klauzulę  APOSTILLE i zawierać tłumaczenie na język polski.

   

  a. Tłumaczenie może być sporządzone przez tłumacza w Australii, który ma uprawnienia do dokonywania tłumaczeń z j. angielskiego na j. polski. Takie tłumaczenie powinno być poświadczone przez konsula - opłata wynosi 45 AUD.

   

  b. Tłumaczenie może być poświadczone przez Public Notary i powinno być wtedy zaopatrzone w klauzulę APOSTILLE.

   

  c. Tłumaczenie może być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

   

  8. Dokument poświadczający posiadanie polskiego obywatelstwa.

   

  Dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie jest poświadczenie obywatelstwa polskiego wyd. przez właściwego wojewodę, nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP, ważny polski paszport lub nowy polski dowód osobisty.
   

  9. Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

   

   

  Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy w trybie administracyjnej zmiany imienia mogę dodać trzecie imię z bierzmowania?

   

  W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje taka możliwość. Można natomiast zastąpić wybrane imię innym imieniem, zastąpić dwa imiona jednym imieniem lub odwrotnie, dodać drugie imię, zmienić pisownię imienia lub imion lub zmienić kolejność imion. Można również zmienić nazwisko na inne nazwisko, zmienić pisownię nazwiska lub zmienić formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

   

  Jaka jest różnica między administracyjną zmianą nazwiska, a zmianą nazwiska w wyniku transkrypcji aktu małżeństwa?

   

  Administracyjna zmiana nazwiska nie jest związana ze zmianą stanu cywilnego i zawiera szerszy katalog możliwości wyboru nowego nazwiska. Musi jednak wystąpić jeden ze wskazanych wyżej powodów zmiany nazwiska np. okoliczność, że dotychczasowe nazwisko jest ośmieszające. W przypadku transkrypcji aktu małżeństwa można przyjąć nazwisko małżonka, pozostać przy dotychczasowym nazwisku lub utworzyć nazwisko dwuczłonowe z nazwiska małżonka i nazwiska dotychczasowego. Ten tryb jednak wiąże się tylko ze zmianą nazwiska w związku z zarejestrowaniem na terytorium Polski małżeństwa zawartego za granicą.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 10)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: