close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO, ZNISZCZENIE

 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Należy pamiętać, że:

   

  - Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.

  - Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  UWAGA: Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

  Utrata / zniszczenie dokumentu paszportowego a sprawa powrotu do miejsca pobytu stałego

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

   

  (Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych).

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

   

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym).

   

  - Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym).

   

  Utrata dokumentu paszportowego w kraju, w którym nie ma polskiego konsula a sprawa powrotu do miejsca pobytu stałego

   

  Jeśli obywatel polski utraci paszport podczas pobytu w kraju, w którym nie ma polskiego urzędu konsularnego,  może zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

   

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

   

  Sugeruje się, aby osoba, która utraciła paszport nawiązała najpierw kontakt telefoniczny (bądź drogą elektroniczną) z najbliższym polskim konsulem, wykonującym również funkcje w państwie, w którym przebywa interesant, w celu ustalenia, jakie konkretne kroki należy podjąć, aby uzyskać w/w dokument.

   

  (Uwaga: konsul honorowy nie uczestniczy w realizacji tej kategorii spraw).

   

  Jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o  procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

   

  Uwaga: tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) nie uprawnia do wjazdu na terytorium innych państw niż terytorium Państw Członkowskich UE.

   

   
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: