close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLONIA W AUSTRALII

 •  

  Australijski spis powszechny z 2011 r. ukazuje zmiany, jakie zaszły w Polonii australijskiej od czasu poprzedniego spisu  w 2006 r., oraz aktualną sytuację Polonii.

   

  W spisie z 2011 r. pochodzenie polskie zadeklarowało w spisie łącznie 170 347 osób, co stanowi wzrost o 3,85% w stosunku do 2006 r. (163 802). Biorąc pod uwagę, że cała populacja Australii wzrosła w tym okresie o 8,3% oznacza to relatywny spadek liczebności Polonii w stosunku do całej ludności kraju.

   

  Wzrost liczby osób deklarujących pochodzenie polskie miał miejsce w większości stanów, za wyjątkiem Australii Południowej, gdzie nastąpił minimalny spadek tej liczby. Największy procentowo wzrost miał miejsce w stanie Queensland (o 10,3%).

   

  Między 2006 i 2011 r. nastąpił spadek liczby osób urodzonych w Polsce z 52 253 do 48 677, tzn. o ok. 7%. Spadek miał miejsce we wszystkich stanach za wyjątkiem Terytorium Północnego i  jest zapewne związany z odchodzeniem pokolenia emigrantów powojennych.

   

  Między 2006 i 2011 r. nastąpił spadek liczby osób używających w domu języka polskiego z 53 390 do 50 692, tzn. o ok. 5%, przy czym miał on miejsce we wszystkich stanach za wyjątkiem Queensland, gdzie nastąpił wzrost liczby użytkowników języka polskiego.

   

  Podobnie jak w 2006 r., w 2011 r. stanem o największej liczbie osób deklarujących pochodzenie polskie (a także urodzonych w Polsce i używających języka polskiego) była Wiktoria, na drugim miejscu zaś utrzymywała się Nowa Południowa Walia, gdzie Polonia jest o ok. 10% mniejsza niż w Wiktorii. Utrzymywał się paradoks polegający na tym, że Queensland plasuje się na zdecydowanej trzeciej pozycji, jeśli chodzi o liczbę osób deklarujących pochodzenie polskie, natomiast dopiero na piątej (po Australii Zachodniej i Południowej) pod względem liczby osób urodzonych w Polsce i używających języka polskiego. W spisie z 2011 r. Australia Zachodnia wyprzedziła Australię Południową pod względem liczby osób deklarujących pochodzenie polskie i urodzonych w Polsce (ale nie pod względem liczby osób używających języka polskiego).

   

   

  Pełne wyniki spisu dla poszczególnych kategorii i stanów oraz zmiany od poprzedniego spisu przedstawione są w poniższych tabelach:

   

   

   

  Liczba osób deklarujących pochodzenie polskie

   

   

  VIC

  NSW

  QLD

  WA

  SA

  ACT

  TAS

  NT

  Łącznie

  2011

  53 191

  48 155

  24 183

  18 642

  17 972

  4 034

  3 388

  772

  170 347

  2006

  52 105

  46 629

  21 685

  17 585

  18 032

  3 837

  3 193

  736

  163 802

   

   

  Liczba osób urodzonych w Polsce

   

   

  VIC

  NSW

  WA

  SA

  QLD

  ACT

  TAS

  NT

  Łącznie

  2011

  16 381

  14 328

  5 563

  5 547

  5 053

  1 022

  659

  100

  48 677

  2006

  18 070

  15 225

  5 728

  6 240

  5 068

  1 083

  739

  100

  52 253

   

   

  Liczba osób używających języka polskiego

   

   

  VIC

  NSW

  SA

  WA

  QLD

  ACT

  TAS

  NT

  Łącznie

  2011

  16 476

  14 857

  6 240

  6 022

  5 107

  1 143

  761

  95

  50 692

  2006

  17 785

  15 496

  6 917

  6 098

  4 997

  1 176

  820

  101

  53 390

   

   

  VIC – Wiktoria, NSW – Nowa Południowa Walia, WA – Australia Zachodnia, SA – Australia Południowa, QLD – Queensland, ACT – Australijskie Terytorium Stołeczne, TAS – Tasmania, NT – Terytorium Północne

   

  [Uwaga techniczna: powyższe dane dla całej Australii ze spisu z 2011 r., pochodzące z tabeli wygenerowanej dla całej Australii, nie zgadzają się z liczbami powstałymi z sumowania danych z tabel wygenerowanych dla poszczególnych stanów. Różnice są marginalne i nieistotne statystycznie.]

   

   

  Jeżeli chodzi o grupę osób używających języka polskiego (ok. 50 700), stanowi ona 0,2% całej populacji Australii. Przedstawiamy poniżej wybrane dane statystyczne i socjoekonomiczne dla tej grupy:

   

  1. Miejsce urodzenia

   

  68,2% osób z tej grupy było urodzonych w Polsce, 22,9% - w Australii, a 3,4% - w Niemczech.

   

  Wniosek: Między jedną czwartą a jedną piątą dzieci urodzonych w Australii w polskich rodzinach nabywa znajomość języka polskiego.

   

  2. Czas przybycia do Australii

   

  Statystycznie największa grupa osób używających języka polskiego przybyła do Australii w 1982 r. (3163 osoby – „emigracja solidarnościowa”).

   

  W okresie 2000-2010 liczba osób przybyłych do Australii zwiększyła się z 284 do 415 rocznie. Oznaczało to statystyczny wzrost o 46,1%, podczas gdy w tym samym czasie łączna liczba imigrantów przybywających do Australii wzrosła ze 102 820 do 199 408 (wzrost o 93,9%).

   

  Wniosek: Polska imigracja do Australii była w ostatniej dekadzie bardzo niewielka w stosunku do całej imigracji do tego kraju, a jej dynamika, pomimo wzrostu, utrzymywała się poniżej ogólnej dynamiki imigracji do Australii.

   

  3. Wiek

   

  Wśród osób używających języka polskiego najwięcej znajduje się w następujących przedziałach wiekowych:

   

  55-59 lat (12,5% mężczyzn i 11,4% kobiet)

  60-64 lata (12,1% mężczyzn i 10,3% kobiet)

  50-54 lata (9% mężczyzn i 8,9% kobiet)

   

  Można przypuszczać, że większość z nich to członkowie „emigracji solidarnościowej”, którzy przybyli do Australii w pierwszej połowie lat 80. w wieku dwudziestu kilku – trzydziestu kilku lat.

   

  4. Płeć

   

  56,1% osób używających języka polskiego stanowiły kobiety, a 43,9% - mężczyźni (średnia dla całej Australii: 50,6% kobiet i 49,4% mężczyzn).

   

  5. Obywatelstwo

   

  90,7% osób używających języka polskiego jest obywatelami australijskimi.

   

  6. Miejsce urodzenia rodziców

   

  93,4% osób używających języka polskiego ma oboje rodziców urodzonych poza Australią. W przypadku 1,2% tylko ojciec urodził się poza Australią, a w przypadku 2,2% - tylko matka. Jedynie 1,1% osób zadeklarowało, że oboje rodzice urodzili się w Australii.

   

  Wniosek: z ostatniej danej (oboje rodzice urodzeni w Australii) można wnioskować, że utrzymanie znajomości języka polskiego w trzecim pokoleniu Polonii australijskiej jest minimalne. Jest ono ponadto statystycznie niższe niż średnia australijska utrzymania języka kraju pochodzenia w trzecim pokoleniu, która wynosi 1,6%.

   

  7. Religia

   

  80,9% osób używających języka polskiego deklaruje przynależność do katolicyzmu zachodniego (Western Catholicism – określenie ze spisu; dla porównania, w całej Australii przynależność do niego deklaruje 25,1%). 7,8% zadeklarowało, że nie należy do żadnej religii, 1,4% zadeklarowało przynależność do kościoła adwentystów dnia siódmego, a 1,3% do judaizmu.

   

  8. Dochody

   

  Największa grupa gospodarstw rodzinnych wśród osób używających języka polskiego (14,2%) zadeklarowała dochody w przedziale 300 – 399 AUD tygodniowo (15 600 – 20 799 AUD rocznie). Dla porównania: dla całej Australii największa (12,6%) była grupa gospodarstw rodzinnych deklarujących dochody w przedziale 1 500 – 1 999 AUD tygodniowo (78 000 – 103 999 AUD rocznie).

   

  Wśród osób używających języka polskiego największa grupa mężczyzn (14,1%) deklaruje zarobki w przedziale od 200 do 299 AUD tygodniowo (10 400 – 15 599 AUD rocznie). Wśród kobiet największa grupa (20%) deklaruje zarobki w przedziale 300 – 399 AUD tygodniowo (15 600 – 20 799 rocznie). Dla porównania, według danych dla całej Australii, największa grupa mężczyzn (10,9%) deklaruje zarobki w przedziale 600 – 799 tygodniowo (31,200 –  41,599 rocznie), a największa grupa kobiet (15%) w przedziale 400 – 599 AUD tygodniowo (20 800 – 31 199 AUD rocznie).

   

  9. Wykształcenie

   

  Wśród osób używających języka polskiego 69% ukończyło co najmniej 12 klas. Jest to wyraźnie więcej niż średnia dla całej Australii, który wynosi 49,2%.

   

  10. Stan cywilny

   

  Wśród osób używających języka polskiego 51,1% pozostaje w oficjalnym związku małżeńskim. Jest to zbliżone do średniej australijskiej, która wynosi 49,2%. 5,6% deklaruje pozostawanie w związku de facto (wobec średniej australijskiej 9,5%). 0,2% zadeklarowało pozostawanie w stałym związku homoseksualnym (wobec średniej australijskiej 0,7%).

   

  11. Dzieci, skład rodzin

   

  Większość rodzin używających języka polskiego ma jedno dziecko (59,1%) albo dwoje dzieci (32,2%). Dla porównania, średnia australijska wynosi odpowiednio: jedno dziecko – 41,0% rodzin; dwoje dzieci – 38,6% rodzin.

   

  Większość rodzin używających języka polskiego deklaruje, że składa się z dwóch osób (55,7%) lub trzech osób (24,3%). Dla porównania, średnia australijska wynosi odpowiednio: dwie osoby w rodzinie – 46,5%; trzy osoby w rodzinie – 21,3%.

   

  Wśród osób używających języka polskiego 43,2% stanowiły pary bez dzieci (średnia australijska: 37,8%).

   

  12. Własność domu

   

  45,1% osób używających języka polskiego deklaruje, że posiada własny dom i nie spłaca kredytu (wobec średniej australijskiej 32,1%). 28,1% deklaruje, że posiada własny dom, ale spłaca kredyt (wobec średniej australijskiej 34,9%).

   

  Wnioski: Pod względem wykształcenia grupa osób używających języka polskiego plasuje się wyraźnie powyżej średniej australijskiej, podobnie jak pod względem sytuacji mieszkaniowej (własności domu). Natomiast jej deklarowane dochody wydają się znajdować poniżej średniej krajowej (podobne były wyniki spisu z 2006 r.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: