close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PATRONAT HONOROWY

 • 4 kwietnia 2018

  Regulamin przyznawania honorowego patronatu Ambasadora RP w Australii.

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU

  AMBASADORA RP W AUSTRALII

  LUB CZŁONKOSTWA AMBASADORA RP W AUSTRALII

  W KOMITECIE HONOROWYM

   

  1. Honorowy patronat Ambasadora RP lub członkostwo w komitecie honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z umacnianiem relacji dwustronnych pomiędzy Polską i Australią.
  2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przede wszystkim dla przedsięwzięć mających zasięg ponadlokalny, a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Australii.
  3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat Ambasadora RP w komitecie honorowym należy występować każdorazowo.
  4. Przyjęcie honorowego patronatu Ambasadora RP lub członkostwo Ambasadora RP w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ambasadora RP, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
  5. Honorowy patronat Ambasadora RP lub członkostwo Ambasadora RP w komitecie honorowym nie może być udzielone przedsięwzięciu o  charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
  6. Honorowy patronat Ambasadora RP lub jego udział w komitecie honorowym nie uprawnia organizatorów przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania, ani do żądania uprzywilejowanego traktowania, w ich relacjach z Ambasadą RP, placówkami zagranicznymi ani polską administracją publiczną, w szczególności w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prywatyzacji czy wydawania wiz i decyzji administracyjnych. Niestosowanie się do tych ograniczeń będzie skutkować odebraniem honorowego patronatu Ambasadora RP lub wycofaniem Ambasadora z komitetu honorowego z winy organizatorów.
  7. W celu uzyskania honorowego patronatu Ambasadora RP w komitecie honorowym organizator obowiązany jest do przesłania:
  1. wniosku o honorowy patronat Ambasadora RP lub członkostwo Ambasadora RP w komitecie honorowym wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do regulaminu;
  2.  innych dokumentów, jeżeli Ambasador RP uzna je za konieczne.
  1. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Ambasady RP w Canberze www.canberra.msz.gov.pl
  2. Wniosek należy nadesłać, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia na adres Ambasady RP w Canberze lub przesłać do Ambasady w wersji elektronicznej.
  3. O decyzji Ambasadora RP organizator zostaje powiadomiony w formie pisemnej.
  4. Decyzja o odmowie udzielenia honorowego patronatu Ambasadora RP lub członkostwa Ambasadora RP w komitecie honorowym jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  5. Organizator przedsięwzięcia, które Ambasador RP objął patronatem honorowym lub w którym Ambasador RP uczestniczy w komitecie honorowym informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu poprzez umieszczenie informacji we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
  6. W szczególnych przypadkach Ambasador RP może unieważnić decyzję przyznanym wyróżnieniu. O fakcie odebrania wyróżnienie organizator informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej.

  Link do wniosku o: Patronat Honorowy Ambasadora RP

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: