close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Kwestie OBYWATELSTWA POLSKIEGO określa Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

   

   

  Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego (wyciąg)

   

  1. Z mocy prawa

  Dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą (Rozdział 2 art. 14 Ustawy) - zasada krwi (ius sanguinis). 

  Dziecko urodzone lub znalezione w Polsce, gdy jego rodzice są nieznani lub nie posiadają żadnego obywatelstwa.

   

  2. Nadanie obywatelstwa polskiego

  Na wniosek cudzoziemca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi (Rozdział 3 art. 18 Ustawy).

  Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium RP składa wniosek za pośrednictwem właściwego terytorialnie konsula. Wniosek składa się za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

   

   

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego: WNIOSEK

   

  Dokumenty wymagane przy składaniu  wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego:

  • Podanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Życiorys
  • Akt urodzenia wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Akt zawarcia związku małżeńskiego wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Fotokopia paszportu wnioskodawcy lub dowodu osobistego wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Fotokopia paszportu lub dowodu osobistego małżonka wraz z  tłumaczeniem na język polski
  • Fotokopia paszportu lub dowodu osobistego małoletniego/małoletnich wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Oświadczenie o zamiarze zachowania obywatelstwa rumuńskiego
  • Zdjęcia osób objętych wnioskiem zgodnie z przepisami
  • Fotokopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego, akt urodzenia i małżeństwa rodziców wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Dokumenty potwierdzające informacje podane przez wnioskodawcę w punkcie V i VIII wniosku  wraz z tłumaczeniem na język polski
  • Opłata konsularna – 1678,- RON

   Składane dokumenty powinny być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego albo przez Konsula RP, a kopie poświadczone urzędowo za zgodność
   z oryginałem.

    

   Wniosek musi być wypełniony czytelnie i kompletnie.

   Podpis na wniosku musi być złożony osobiście przed konsulem lub notariuszem.

    

   3. Uznanie za obywatela polskiego (Art. 30 Ustawy) w przypadku m.in. (…):

  • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

   

  4. Przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Osobie, która utraciła obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 roku Minister Spraw Wewnętrznych RP może przywrócić obywatelstwo na jej pisemny wniosek. Osoby zamieszkujące poza Rzeczypospolita Polską składają wniosek za pośrednictwem konsula.

  Osoby, które utraciły obywatelstwo polskie mają prawo do złożenia wniosku o przywrócenia obywatelstwa polskiego przy jednoczesnym zachowaniu obywatelstwa kilku krajów, np. rumuńskiego i polskiego.

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego: WNIOSEK

   

  Do wniosku należy dołączyć: dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (paszport, dowód osobisty), dokumenty potwierdzające zmiany imion i nazwisk, jeśli zostały zmienione, dokument potwierdzający utratę obywatelstwa polskiego i jedna fotografię.

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa cudzoziemiec składa do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku, gdy zamieszkuje poza granicami RP czyni to za pośrednictwem konsula (art. 42 Ustawy).

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli takie nastąpiły
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego
  • fotografię osoby objętej wnioskiem
  • wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce (osobę uprawnioną do odbioru korespondencji
   w Polsce wraz z jej adresem)
  • opłatę konsularną – 187,- RON

   W formularzu wniosku o przywrócenie obywatelstwa należy zamieścić:

  • dane cudzoziemca
  • adres zamieszkania
  • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP
  • życiorys

   Zgodnie z art. 12 Ustawy wnioski, oświadczenia i dokumenty wymagane w sprawach uregulowanych w ustawie, sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

    

   Wniosek musi być wypełniony czytelnie i kompletnie.

   Podpis na wniosku musi być złożony osobiście przed konsulem lub notariuszem.

    

   Podstawa prawna: Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 o obywatelstwie polskim (DZ. U. z 2012r., poz. 161)Ustawa z dnia 25 czerwca „Prawo konsularne” (Dz.U. poz. 1274), Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

    

   Ewentualne pytania kierować można do Wydziału Konsularnego: (+40 21) 30 82 246 lub pod adresem mailowym budkareszt.amb.wk@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: