""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • STYPENDIA

 •  

  PROGRAMY STYPENDIALNE:

   

   

  • Stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przeznaczone dla osób polskiego pochodzenia.

  Program stypendialny przeznaczony dla kandydatów polskiego pochodzenia (nie posiadających obywatelstwa polskiego) obywateli Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier zamierzających kształcić się w Polsce. Aktualna informacja dot. rekrutacji w KG RP w Brześciu pod numerem telefonu: 162 27 00 03.

   

   

  • Stypendium Fundacji „Semper Polonia”

  Stypendium adresowane do młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w kraju zamieszkania Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA realizowany jest od 1998 r. we współpracy z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi za granicą. Strona internetowa Fundacji: http://www.semperpolonia.pl/.

  Bieżąca informacja o naborze w KG RP w Brześciu dostępna na stronie internetowej urzędu oraz pod telefonem 162 27 00 03.

   

   

  • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”

  Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia" prze­zna­czo­ny
  jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny.

  O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­jące dzie­dzi­ny:

  • film,
  • fo­to­gra­fia,
  • kon­ser­wa­cja za­byt­ków,
  • li­te­ra­tu­ra/prze­kład,
  • mu­zy­ka,
  • sztu­ki wi­zu­al­ne,
  • teatr,
  • kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

  Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców, a także in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

  Szczegółowe informacje dot. stypendium są dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury: www.nck.pl.

   

   

  • Stypendium Lane’a Kirklanda

  Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych. Program istnieje od 2000 r. Obecnie o udział w Programie mogą się ubiegać kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. W poprzednich latach w programie uczestniczyli stypendyści z Litwy i Słowacji. Procentowo największą grupę uczestników Programu stanowią kandydaci z Ukrainy (ok. 50%). Wśród stypendystów dominują ekonomiści i specjaliści od zarządzania. Do tej pory Program ukończyło 418 osób.

  Wszelkie informacje dot. programu dostępne są na stronie internetowej: http://www.kirklandprogram.engo.pl/.

   

   

   

  • Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989-1993)  pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości.

  Stypendium jest przeznaczone dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Zostało ufundowane w celu promowania demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta odbędzie indywidualny staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim, którego temat będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin: prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe), nauki polityczne, historia najnowsza.

  Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.studium.uw.edu.pl/?id=136&nid=205.

   

   

   

  OFERTY EDUKACYJNE

   

   

  • Politechnika Warszawska – możliwość podjęcia bezpłatnych studiów w języku polskim przez kandydatów spoza UE.

  Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej od 28 Maja 2008, cudzoziemcy, niebędący obywatelami Unii Eropejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu mogą się ubiegać o przyjęcia na bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w języku polskim: pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie).

  Kandydaci zainteresowani tymi studiami powinni zarejestrować się w systemie rejestracyjnym: www.cwm.pw.edu.pl/studiesinpolish w terminie do dnia 20.06.2011

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Politechniką Warszawską: students@cwm.pw.edu.pl,  Biuro Studentów Międzynarodowych – Plac Politechniki 1 p. 119, strona internetowa:  www.students.pw.edu.pl.

   

  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – nowe studia magisterskie (drugiego stopnia) na kierunku Architektura i Urbanistyka, prowadzone w języku angielskim i skierowane do międzynarodowego grona kandydatów. Szczegóły na temat rekrutacji wraz z opisem programu w języku angielskim znajdują się na stronie www.asknow.eu. Najbliższy nabór na rok akademicki 2011/2012 kończy się 20.06.2011 r.  

   

  Tagi: stypendia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: