close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • RUCH BEZWIZOWY DO BIAŁORUSI I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEJŚĆ GRANICZNYCH BIAŁORUSI

  1. Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku
  2. Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć oraz na Kanale Augustowskim i do Grodna.

  3. Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej
  4. Informacja dot. wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi
  5. Przedłużanie pobytu, wizy

   

   

  1. Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

  Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.

  Okres dopuszczalnego pobytu osób, które wjechały na terytorium Republiki Białorusi przed 27.07.2018 w ramach 5 dniowego ruchu bezwizowego został automatycznie wydłużony do 30 dni.

  Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

  Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.  Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

  Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok. 22 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

  Osoby planujące pozostać na terytorium Republiki Białorusi powyżej 5 dni muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego) w lokalnym organie MSW. W przypadku mieszkania w hotelach, hostelach, sanatoriach – rejestracji dokonuje ich administracja.

  Przekroczenie 30 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną o równowartości 550 euro.

   

  Od dnia 15 maja 2017 roku zmienia się procedura obsługi pasażerów przylatujących z Republiki Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Wszystkie rejsy do rosyjskich miast będą przeniesione z terminali obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych rosyjskich lotnisk.

  Oprócz tego statki powietrzne i pasażerowie przylatujący z Białorusi i odlatujący na Białoruś będą podlegać kontroli granicznej.

  Na lotnisku w Mińsku procedura obsługi pasażerów przylatujących z Federacji Rosyjskiej nie ulega zmianie i nie będą oni przechodzić kontroli granicznej.

  Obywatele Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej muszą okazać przy kontroli dokument potwierdzający ich tożsamość oraz kartę pokładową potwierdzającą ich przylot lub odlot z (do) Republiki Białorusi odpowiednim rejsem.

  Pasażerowie udający się do Federacji Rosyjskiej tranzytem przez Lotnisko Narodowe „Mińsk” są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz karty migracyjnej wypełnionej po przybyciu do Republiki Białorusi. 

  http://airport.by/en/passengers-instruction

   

  2. Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć oraz na Kanale Augustowskim i do

  Grodna.

   

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące ruchu bezwizowego na Białoruś. W myśl postanowień Dekretu nr 462 Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 r. bez wymogu posiadania wizy i wyłącznie w celu turystycznym przebywać będzie można w Parku „Kanał Augustowski” oraz strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”.

   

  Rozszerzony Dekretem nr 462 obszar Parku „Kanał Augustowski” obejmuje:

  1.           miasto Grodno,

  2.           rejon grodzieński

   

  Wjechać i wyjechać ze Strefy Park „Kanał Augustowski” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

  a)           drogowe:

  Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą), Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą),

  b)           kolejowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi,

  c)            port lotniczy w Grodnie.

   

  Stworzona na mocy Dekretu 462 strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:

  1.           miasto Brześć,

  2.           rejon brzeski,

  3.           rejon żabinkowski,

  4.           rejon kamieniecki,

  5.           rejon prużański,

  6.           rejon świsłocki (administracyjnie należy do obwodu grodzieńskiego)

   

  Wjechać i wyjechać do strefy „Brześć” na warunkach ruchu bezwizowego można poprzez następujące przejścia graniczne:

  a)           drogowe:

  Terespol-Brześć, Sławatycze - Domaczewo, Połowce-Pieszczatka-, Białowieża-Piererow (dopuszcza się tylko ruch pieszy i rowerowy),

  b)           kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć,

  c)            port lotniczy w Brześciu.

   

  Nowe uregulowania dotyczą obywateli 76 państw,  w tym Polski oraz Honkongu (specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej).

  Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym w wyżej wydzielonych strefach ruchu bezwizowego został wydłużony do 10 dni kalendarzowych, nie dłużej jednak niż okres niezbędny do skorzystania z usług turystycznych wykupionych u certyfikowanego operatora turystycznego (aktualna lista dot. strefy „Brześć” znajduje się m.in. tu: https://brestvisafree.grsu.by/downloadFile.php?file=touragents.docx

  Dopuszcza się możliwość przedłużenia pobytu poprzez wykupienie dodatkowych usług turystycznych u certyfikowanego operatora, pod warunkiem, iż ogólna długość pobytu nie przekracza 10 dni kalendarzowych. 

  Podróżni chcący skorzystać z ruchu bezwizowego powinni posiadać ważny dokument podróży, ubezpieczenie podróżne, środki finansowe (nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu - 1 stawka bazowa od 1.1.2018 r. wynosi 24,5 BYN) oraz dokument (wzór dokumentu) potwierdzający wykupienie usług turystycznych u certyfikowanego operatora działającego na obszarze stref. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie, na wniosek podróżnego może być wydany w obcym języku. W celu wydania dokumentu niezbędne jest przekazanie następujących danych osobowych:

  - imię i nazwisko;

  - data urodzenia;

  - obywatelstwo;

  - seria i numer paszportu;

  - płeć;

  -dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

   

  Podróżny określa także datę wjazdu do strefy bezwizowej. Jeśli dokument uprawniający do wjazdu nie będzie wykorzystany w ciągu 10 dni od deklarowanej daty wjazdu ulega on anulowaniu. W razie zagubienia dokumentu operator turystyczny wystawia jego duplikat.

  W uzasadnionych przypadkach losowych utrata zdrowia, konieczność hospitalizacji itp., które wymuszają pobyt przekraczający 10 dni, podróżny lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie pobytu i rejestracji. Otrzymuje wówczas wizę wyjazdową i może opuścić terytorium RB przez dowolne przejście graniczne.  

  W przypadku niesankcjonowanego opuszczenia obszaru strefy bezwizowej Parku „Kanał Augustowski” lub stref „Brześć” lub nieuprawnionego przedłużenia pobytu ponad 10 dni grozi odpowiedzialność administracyjna przewidziana prawem Republiki Białoruś dot. statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB. 

  Koszty ewentualnej deportacji z terytorium RB pokrywa sam podróżny lub operator turystyczny, który wystawił dokument uprawniający do wjazdu do strefy bezwizowej.

   

  WAŻNE!

  ”.

  1. Nie jest możliwe przemieszczanie się pomiędzy strefami ruchu bezwizowego tzn. osoby, które przyjechały do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, w ramach ruchu bezwizowego, nie mogą przemieszczać się do Grodna i na Kanał Augustowski oraz odwrotnie.
  2. Dla osób korzystających z ruchu bezwizowego aktualny jest obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu:

   https://www.msz.gov.pl/pl/p/brzesc_by_k_pl/informacje_konsularne/pobyt_na_bialorusi/pobyt_na_bialorusi_/

  3. Bez zmian pozostają zasady ruchu bezwizowego przez przejście graniczne Narodowy Port Lotniczy „Mińsk”.

   

   

  załączniki:

  Dekret nr 462 Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 r.

  Rozporządzenie nr 1017 Rady Ministrów Republiki Białoruś z dnia 28 grudnia 2017 r.

   

  3. Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach. 

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE). 

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla celów wjazdu drogą lądową do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z tego kraju trasę przez Republikę Łotwy (GRIGOROWSZCZYNA – PATERNIEKI, URBANY – SILENIE).

   

   

  4. Informacje dot. wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi dostępne są na stronie internetowej http://gpk.gov.by/maps/punkty-propuska/

   

   

  5. Przedłużanie pobytu, wizy

   

  1. Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 09.01.2017 r. nr 8 „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” przewiduje wprowadzenie bezwizowego trybu wjazdu na terytorium Republiki Białorusi na termin nie więcej niż 5 dób od dnia wjazdu przez przejście graniczne Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

  W przypadku choroby, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi do upływu okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zgłasza się do Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Migracji organu spraw wewnętrznych (zwanego dalej - OOiM) właściwego dla miejsca pobytu czasowego wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu pobytu czasowego i rejestracji.

  W wypadku przedłużenia terminu pobytu czasowego OOiM wydaje cudzoziemcowi wizę do wyjazdu z Republiki Białorusi. Cudzoziemiec może wyjechać przez dowolne przejścia graniczne na terytorium Republiki Białorusi. 

   

  2. Na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 23.08.2016 r. nr 318 „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” dla cudzoziemców została wprowadzona możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białorusi, wyjazdu z Republiki Białorusi przez granicę państwową między Republiką Białorusi a Rzecząpospolitą Polską przez przejścia graniczne Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską przez przejścia graniczne Priwałka (Svendubre), Priwałka (Raigardas) i pobytu czasowego w celu turystycznym na termin nie więcej niż pięć dób na terytorium specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” i przyległych do niego terenach.

  Zgodnie z pkt 11 Ustawy o trybie zwiedzania przez cudzoziemców specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” i przyległych do niego terenach zatwierdzonej Postanowieniem Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia   17.10.2016 r. nr 827, w przypadku klęski żywiołowej, awarii lub sytuacji nadzwyczajnych naturalnego i technogennego charakteru, choroby lub stanu zdrowia, zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi do upływu okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zgłasza się do OOiM wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu pobytu czasowego i rejestracji. 

  W wypadku przedłużenia terminu pobytu czasowego OOiM wydaje cudzoziemcowi wizę do wyjazdu z Republiki Białorusi. Cudzoziemiec może wyjechać przez dowolne międzynarodowe przejścia graniczne na terytorium Republiki Białorusi.

   

  3. W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM następujące dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu procedur administracyjnych dokonywanych przez organy państwowe i inne organizacje państwowe na wniosek obywateli, zatwierdzonego Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26.04.2010 r. nr 200 (zwanego dalej - Wykaz):

   

  • wniosek;
  • karta migracyjna;
  • dokument do wyjazdu za granicę;
  • polisa ubezpieczeniowa lub dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, zawartej z zagranicznym zakładem ubezpieczeń;
  • zezwolenie na mały ruch graniczny – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa przebywających w strefie przygranicznej na terytorium Republiki Białorusi na podstawie zezwolenia na mały ruch graniczny;
  • dokument potwierdzający niezbędność przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty;

   

  4. W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu:

   

  • wniosek;
  • dokument do wyjazdu za granicę;
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

   

  5. W przypadku gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wjechał na terytorium Republiki Białorusi na podstawie ważnej wizy Republiki Białorusi informujemy o tym, że:

  Zgodnie z art. 39 Ustawy Republiki Białorusi z dnia 4 stycznia 2010 roku „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi” (zwanej dalej - Ustawa) cudzoziemiec czasowo przebywający na terytorium Republiki Białorusi powinien wyjechać z Republiki Białorusi przed upływem terminu ważności wizy lub terminu pobytu czasowego określonego Ustawą Republiki Białorusi, jeżeli na moment upływu terminów wskazanych cudzoziemiec nie otrzymał zgody na przedłużenie terminu pobytu czasowego lub nie otrzymał zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały.

  W przypadku choroby, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi, pobyt czasowy może być przedłużony w trybie określonym.

  W przypadku gdy wygasł termin ważności wydanej wizy, w celu przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemcowi wydaje się wiza wyjazdowa z Republiki Białorusi, z wyjątkiem cudzoziemców, u których wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały lub wniosek o nadanie obywatelstwa Republiki Białorusi zostały przyjęte.

  W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego (rejestracji) cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu.

  W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu.

  6. Przy posiadaniu jednej z podstaw zawartych w art. 48 Ustawy, cudzoziemiec ma prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Republiki Białorusi, gdy zgłosi się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i złoży dokumenty przewidziane w pkt 12.6 Wykazu:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • dokument potwierdzający spełnienia warunków do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy zawartych w przepisach prawnych;
  • dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;
  • dokument do wyjazdu za granicę;
  • polisa ubezpieczeniowa;
  • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

   

  Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec ma prawo zwrócić się do OOiM w celu otrzymania wielokrotnej wyjazdowej - wjazdowej wizy Republiki Białorusi pod warunkiem złożenia dokumentów przewidzianych w pkt 12.11 Wykazu:

   

  • wniosek;
  • dokument do wyjazdu za granicę;
  • uzasadniona prośba od organizacji przyjmującej – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa zamieszkałych czasowo na terytorium Republiki Białorusi, którzy przebywają na terytorium Republiki Białorusi w celu odbycia studiów na białoruskich uczelniach, wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innej działalności;
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

   

  Godziny pracy Oddziałów do Spraw Obywatelstwa i Migracji: wtorek, piątek: 8.00-13.00 i 14.00-17.00; środa: 11.00-15.00 i 16.00-20.00; czwartek, sobota: 8.00-13.00.

  Informacje o ustawodawstwie Republiki Białorusi z zakresu migracji oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi www.mvd.gov.by w zakładce „Obywatelstwo i Migracja”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: