close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

 • 24 maja 2017

  Obowiązek meldunkowy cudzoziemców przebywających na terytorium Republiki Białoruś został uregulowany w ustawie z dnia 4 stycznia 2010 r. o statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi (Narodowy Rejestr Aktów Prawnych Republiki Białorusi, 2010 r. nr 15, 2/1657, z późn zm.).

  Zgodnie z art. 41 powołanej ustawy, cudzoziemcy, za wyjątkiem niektórych kategorii osób określonych w art. 45 (członkowie delegacji rządowych, dyplomaci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych itd.), mają obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. Organami meldunkowymi  są oddziały ds. obywatelstwa i migracji przy rejonowych wydziałach spraw wewnętrznych (milicja). Wszystkie formalności meldunkowe dla turystów wykonują recepcje  hoteli i sanatoriów oraz  gospodarstwa agroturystyczne.

  Jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub święto państwowe, termin upływa dnia następnego. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, termin nie ulega przesunięciu (sobota jest dniem, w którym organy meldunkowe są czynne).

  W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu.

  Cudzoziemcy przebywający w celach turystycznych i podróżujący w granicach państwa białoruskiego zgodnie z programem turystycznym, podlegają obowiązkowi jednorazowego zameldowania się na cały okres w miejscu początkowego pobytu.

   

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RB wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych stworzyli system dający cudzoziemcom i bezpaństwowcom, czasowo przebywającym na terytorium Republiki Białorusi, możliwość elektronicznego zarejestrowania swojego czasowego pobytu na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym oddziale ds. obywatelstwa i migracji MSW.

  Proces rejestracji jest możliwy od 02.01.2019 r. za pośrednictwem wspólnego portalu usług elektronicznych portal.gov.by. Procedura jest bezpłatna. W celu dokonania rejestracji należy założyć osobiste konto na portalu portal.gov.by i podać adres swojej poczty elektronicznej.

  Następnie na swoim koncie w zakładce „Dostępne usługi” («Доступные услуги») wybrać kategorię „Obywatelstwo i migracja” («Гражданство и миграция») i wybrać właściwą usługę (200.12.14.1), wypełnić i przesłać wniosek. W efekcie obcokrajowiec otrzyma zwrotne potwierdzenie o dokonaniu rejestracji swojego czasowego pobytu pod adresem wskazanym we wniosku. Rejestracji cudzoziemca może dokonać również osoba trzecia za pośrednictwem własnego konta osobistego na portalu portal.gov.by jeżeli posiada wymagane dane cudzoziemca konieczne do wypełnienia wniosku o rejestrację.

  Utrzymana została nadal możliwość dokonywania osobistej rejestracji w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji MSW – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

  Portal portal.gov.by nie jest przeznaczony dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy chcieliby przedłużyć okres rejestracji czasowego pobytu oraz dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli do Republiki Białorusi z Federacji Rosyjskiej. W danych przypadkach, cudzoziemcy muszą osobiście zgłosić się do jednego z oddziałów ds. obywatelstwa i migracji MSW zgodnie z jego właściwością miejscową ze względu na swoje miejsce pobytu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: