close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • ZAPISY

 • Rejestracja na Kartę Polaka

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu uprzejmie informuje, że telefoniczne zapisy na rozmowę z konsulem w sprawie otrzymania Karty Polaka odbywać się będą w każdy piątek w godzinach 10.00-12.00 oraz w każdy wtorek od godz. 16.00 - pod następującymi numerami telefonów  +375 33 90 444 55 oraz +375 33 90 444 99. Zapisy prowadzone są do wyczerpania dostępnej puli miejsc po czym telefon nie jest już odbierany. Wszelkie odstępstwa od powyższego systemu zapisów będą z odpowiednim wyprzedzeniem  publikowane na stronie internetowej urzędu w dziale aktualności. Przypominamy, iż zapisać można wyłącznie siebie lub własne niepełnoletnie dzieci).

   

  Uwaga: Każdy dzwoniący może zapisać tylko siebie lub swoje niepełnoletnie dzieci. Rejestracja odbywa się w języku polskim i osoby, które nie będą  mówiły w tym języku nie zostaną zapisane. Konsulat Generalny RP w Brześciu zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia na rozmowę z konsulem osób co do, których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zapisały się one na rozmowę w sprawie Karty Polaka korzystając z odpłatnych usług firm prywatnych. Należy zapisywać się z własnego numeru telefonu. Osoby, które korzystają z telefonów osób trzecich nie zostaną przyjęte przez konsula. Konsulat Generalny RP w Brześciu zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z petentem w celu potwierdzenia wizyty.

   

  Na rozmowę z konsulem należy przynieść komplet wymaganych dokumentów – osoby bez niezbędnych dokumentów nie będą mogły złożyć wniosku.

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  1. Zarezerwować termin spotkania z konsulem  w wyznaczonym terminie pod następującymi numerami telefonu +375 33 90 444 55 oraz  +375 33 90 444 99.

  2.Wypełnić wniosek o przyznanie Karty Polaka (należy wypełnić w formie elektronicznej, zgodnie z objaśnieniami, następnie wydrukować i podpisać w wyznaczonym miejscu).

  3.Przygotować dokumenty poświadczające polskie pochodzenie, aktualny paszport, 1 zdjęcie

  4.Przyjść na spotkanie z konsulem i złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka.

  W przypadku wydania przez konsula decyzji o przyznaniu Karty Polaka odbiór tego dokumentu następuje średnio po 2-3 miesiącach od złożenia wniosku

   

  Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka

   

  Wniosek dostępny jest w każdym polskim konsulacie, w organizacjach polskich oraz na stronie internetowej KG RP w Brześciu - www.brzesc.msz.gov.pl
   

  Wniosek należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku.

   W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku - wyraźna fotografia (wg. wzoru jak do wizy) o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.           

   

  Uwaga!

  Podpis nie może dotykać, ani wykraczać poza narysowaną we wniosku ramkę.

  Osoby powyżej 65 roku życia oraz posiadające troje dzieci i więcej mogą rejestrować się na rozmowę w sprawie Karty Polaka telefonicznie pod nr 162 27 00 17.

   

  Prawo do zapisów telefonicznych na spotkanie z konsulem ws. Karty Polaka pod numerem: 162 27 00 17 (niezależnie od wyznaczonych terminów rejestracji) mają wyłącznie osoby poniższych kategorii:

  - osoby powyżej 65 roku życia,

  - dzieci z rodzin wielodzietnych (w których jest troje lub więcej dzieci) – zapisuje rodzic lub opiekun prawny,

  - osoby, które wnioskują o przedłużenie ważności Karty Polaka,

  - osoby, które wnioskują o wydanie duplikatu Karty Polaka,

  - osoby, które muszą wymienić Kartę Polaka w związku ze zmianą danych osobowych.

  W powyższym kontekście Informujemy, iż adres email: brzesc.kartapolaka@msz.gov.pl służyć będzie wyłącznie do udzielania informacji, które nie są dostępne na stronie internetowej. Konsulat nie będzie odpowiadał na korespondencję, w tym podania dot. zapisów na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

  Konsulat Generalny RP w Brześciu zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na pisemne prośby (przesłane do urzędu pocztą lub mailem) w powyższej sprawie.

  Konsulat RP w Brześciu nie będzie odpowiadał na maile:

  - bez podpisu, danych osobowych, danych teleadresowych czy w innym języku niż j. polski

  - nie zawierające uzasadnienia potrzeby zapisu poza ogólną rejestracją

  - napisane przez osoby trzecie

  - wysłane z podejrzanych skrzynek pocztowych

   

  Osoby małoletnie do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu tego dokumentu (nie potrzeba zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

  Uprzejmie informujemy, że  w obecnym stanie prawnym podczas rozmowy z konsulem wymagana jest obecność nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem Karty Polaka prosimy o zapoznanie się z nowymi wzorami wniosków.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: