close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

   

 • USTAWA O KARCIE POLAKA

 • Ustawa o Karcie Polaka (2007)

   

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka (2008)

   

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka (2016)

   

  Ustawa o Karcie Polaka (tekst jednolity)

   

   

  Zmiany w ustawie o Karcie Polaka

   

  2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Zwracamy uwagę, iż niektóre jej przepisy zaczną mieć zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2017 r. Najważniejsze zmiany zawarte  w nowelizacji dotyczą:

   

  1) Ułatwień dla posiadaczy Karty Polaka w przypadku podjęcia przez nich decyzji o osiedleniu się w Polsce:

   

  - posiadacze Karty Polaka otrzymują zezwolenie na stały pobyt i kartę pobytu bezpłatnie. Decydując się na otrzymanie karty pobytu osoba jest zobowiązana do zwrotu Karty Polaka;

   

  - osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka uzyskują prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują prawo by po roku od otrzymania karty pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego;

   

  - członkowie najbliższej rodziny posiadacza karty pobytu, uzyskanej na podstawie Karty Polaka, mogą ubiegać się o wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który uprawnia ich do uzyskania pobytu stałego na zasadach ogólnych;

   

   - od 1 stycznia 2017 r. posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to będzie przyznawał i wypłacał starosta powiatu, na terenie którego osoba ta zamieszka. Świadczenie przysługuje na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymują świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a każde dziecko połowę tej kwoty. W kolejnych miesiącach świadczenie wynosi 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% (dorośli) i 15% (dzieci) minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

   

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Świadczenie może zostać  odebrane w przypadku ewentualnego otrzymania odmowy przyznania zezwolenia na pobyt stały (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych sytuacjach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa). Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

   

  2) Rada Ministrów otrzymała uprawnienia do wskazania wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Aktualnie trwają prace analityczne mające na celu zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie i wobec obywateli których państw, otrzymają ww. uprawnienie.

   

  3) Ustawodawca zwolnił posiadaczy Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

   

  4) Ustawodawca zwolnił posiadaczy Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.

   

  5) Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii procedur administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę konsulów Minister Spraw Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w ustawie rejestrów Kart Polaka.

   

  Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: